نشریه های علمی انتشارات

آدرس پستی

دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده کشاورزی- ص.پ. ۱۱۶۳-۹۱۷۷۵ - دبیرخانه نشریات علمی- نشریه آب و خاکتماس اصلی

نشریه آب و خاک: jswa3@um.ac.ir
ایمیل: jswa3@um.ac.ir


تماس با پشتیبانی

jswa3@um.ac.ir
ایمیل: jswa3@um.ac.ir