دکتر امیر فتوت (سردبیر)
استاد
استاد- علوم خاک (دانشگاه فردوسی مشهد)
آدرس ایمیل: afotovat@um.ac.ir

دکتر شاهین اوستان
دانشیار
علوم خاک (دانشگاه تبریز)
آدرس ایمیل: oustan@hotmail.com

دکتر علیرضا آستارایی
دانشیار
علوم خاک (دانشگاه فردوسی مشهد)
آدرس ایمیل: astaraei@um.ac.ir

دکتر سید حسین ثنائی نژاد
دانشیار
هواشناسی کشاورزی (دانشگاه فردوسی مشهد)
آدرس ایمیل: sanaein@gmail.com


دکتر فرهاد خرمالی
استاد
علوم خاک (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)
آدرس ایمیل: fkhormali@gau.ac.ir


دکتر امین علیزاده
استاد
آبیاری و زهکشی (دانشگاه فردوسی مشهد)
آدرس ایمیل: alizadeh@um.ac.ir

دکتر علی اصغر قائمی
دانشیار
آبیاری و زهکشی (دانشگاه شیراز)
آدرس ایمیل: ghaemi@shirazu.ac.ir

دکتر غلامعلی کمالی
دانشیار
واحد علوم و تحقیقات تهران (دانشگاه آزاد اسلامی)
آدرس ایمیل: a.kamali@srbiau.ac.ir

دکتر علیرضا کیانی
دانشیار
آبیاری و زهکشی (مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان)
آدرس ایمیل: akiani71@yahoo.com

دکتر امیر لکزیان
استاد
علوم خاک (دانشگاه فردوسی مشهد)
آدرس ایمیل: alakzian@yahoo.com

دکتر ابوالفضل مساعدی
استاد
آبیاری و مهندسی عمران (دانشگاه فردوسی مشهد)
آدرس ایمیل: mosaedi@um.ac.ir

دکتر محمد موسوی بایگی
استاد
هواشناسی کشاورزی (دانشگاه فردوسی مشهد)
آدرس ایمیل: mousavib@um.ac.ir

دکتر محمدحسین مهدیان
استاد
آبیاری و زهکشی (پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری)
آدرس ایمیل: Mahdian.mhossein@gmail.com