نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد۳۱ شماره ۱ سال ۱۳۹۶

عنوان مقاله: بررسی تاثیر سطوح مختلف دور آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف آب سیب‌زمینی در روش آبیاری قطره ای زیر سطحی


صفحات: 51-60

DOI: 10.22067/jsw.v31i1.48920

چکیده
این تحقیق با هدف بررسی تاثیر دور آبیاری و درصد نیتروژن مصرفی روی عملکرد و کارآیی مصرف آب سیب‌زمینی رقم اکریا به صورت طرح آماری فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با دو فاکتور دور آبیاری در دو سطح (۲ روز(I۱) و ۴ روز (I۲)) و مقدار نیتروژن در سه سطح (۱۰۰ درصد (N۱)، ۷۵ درصد (N۲)و۵۰ درصد (N۳) توصیه کودی) در سه تکرار و در دو سال زراعی ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ انجام شد. نتایج نشان داد که اثر دور آبیاری روی میزان عملکرد و کارآیی مصرف آب معنی‌دار نبود. اثر درصد نیتروژن مصرفی در سطح ۵ درصد و اثر متقابل دور آبیاری × درصد نیتروژن در سطح ۱ درصد معنی دار شد. عملکرد و کارآیی مصرف آب سیب‌زمینی در دو تیمار دور آبیاری ۲ و ۴ روز به ترتیب برابر با ۷۸۹/۲۹ و ۷۵۶/۲۷ تن در هکتار و ۰۰۶/۴ و ۷۲۸/۳ کیلوگرم بر مترمکعب بدست آمد که با هم اختلاف معنی‌دار نداشتند. عملکرد سیب‌زمینی در سه سطح نیتروژن ۱۰۰، ۷۵ و ۵۰ درصد به ترتیب برابر با ۱۶۷/۳۱ ، ۲۷۵/۲۹ و ۸۷۵/۲۵ تن در هکتار بدست آمد که با هم اختلاف معنی دار داشتند. بیشترین میزان کارایی مصرف آب با مقدار ۱۸۳/۴ کیلوگرم بر مترمکعب از تیمار ۱۰۰ درصد نیتروژن مصرفی بدست آمد که در دو تیمار ۷۵ و ۵۰ درصد به ترتیب برابر با ۹۳۳/۳ و ۴۸۳/۴ کیلوگرم بر مترمکعب بود. تیمار دور آبیاری چهار روز و ۱۰۰ درصد نیتروژن مصرفی بالاترین و تیمار دور آبیاری چهار روز و ۵۰ درصد نیتروزن مصرفی کمترین عملکرد و کارآیی مصرف آب را داشتند.

کلمات کلیدی:   آبیاری قطره‌ای زیرسطحی; دور آبیاری; سیب زمینی; نیتروژن

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 126

بازدید: 146

تاریخ دریافت: 1394/05/15 , تاریخ پذیرش: 1395/06/06 , تاریخ انتشار: 1395/09/21