نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد۳۱ شماره ۱ سال ۱۳۹۶

عنوان مقاله: نقش اندازه خاکدانه بر قابلیت استفاده مس در تعدادی از خاک‌های آلوده به فلزات سنگین


صفحات: 192-201

DOI: 10.22067/jsw.v31i1.50060

چکیده
قابلیت استفاده فلزات سنگین به توزیع آن‌ها در خاکدانه‌های با اندازه مختلف بستگی دارد. در این پژوهش تأثیر اندازه خاکدانه بر قابلیت استفاده مس برای گیاه ذرت در تعدادی از خاک‌های آلوده استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌های خاک هوا خشک شده، با استفاده از روش الک خشک به ۴ بخش، ۴ تا ۲، ۲ تا ۲۵/۰، ۲۵/۰ تا ۰۵۳/۰ و کوچکتر از ۰۵۳/۰ میلی‌متر تفکیک شدند. قابلیت استفاده مس در خاک و خاکدانه‌ها با استفاده از روش‌های DTPA-TEA، مهلیچ ۱، کلرید کلسیم ۰۱/۰ مولار و آب مقطر اندازه‌گیری شد. به منظور بررسی همبستگی بین مس عصاره‌گیری شده و شاخص‌های گیاهی، ذرت به مدت ۸ هفته در گلخانه کشت گردید. نتایج نشان داد که مقدار نسبی خاکدانه‌های ۲۵/۰تا ۲ میلی‌متر در خاک‌های مورد مطالعه بیشترین بود و این خاکدانه‌ها بیشترین سهم را در مقدار مس کل خاک داشتند. بیشترین مقدار مس قابل استفاده در خاکدانه‌های کوچکتر از ۰۵/۰ میلی‌متر و پس از آن خاکدانه‌های ۰۵/۰ تا ۲۵/۰، ۲۵/۰ تا ۲ و ۲ تا ۴ میلی‌متر قرار داشتند. مقدار مس قابل استفاده در خاکدانه‌های ۰۵/۰ تا ۲۵/۰ میلی‌متر و شاخص‌های گیاهی دارای بیشترین همبستگی بود و پس از آن خاکدانه‌های کوچکتر از ۰۵/۰، ۲۵/۰ تا ۲ و ۲ تا ۴ میلی‌متر قرار داشتند. بنابراین، خاکدانه‌های ۰۵/۰ تا ۲۵/۰ میلی‌متر سهم بالاتری در تأمین مس برای گیاه ذرت داشته‌اند.

کلمات کلیدی:   خاکدانه های با اندازه مختلف; ذرت; عصاره‌گیرهای شیمیایی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 57

بازدید: 115

تاریخ دریافت: 1394/06/31 , تاریخ پذیرش: 1394/12/17 , تاریخ انتشار: 1395/09/21