نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد۳۱ شماره ۱ سال ۱۳۹۶

عنوان مقاله: تأثیر دو نگرش متفاوت فاصله ی دو مجموعه بر روی ریزمقیاس نمایی فراکتالی درجه حرارت در مشهد


صفحات: 331-344

DOI: 10.22067/jsw.v31i1.52049

چکیده
با استفاده از اطلاعات ریز مقیاس شده می توان نیاز به وجود داده در مکان و زمان مختلف را رفع نمود.فراکتال اخیراً برای ریزمقیاس سازی داده‌های اندازه گیری شده، مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق از توابع درون یاب فرکتال برای تولید داده های ریزمقیاس شده روزانه و سه ساعته ایستگاه سینوپتیک مشهد استفاده شد. همچنین دو نگرش متفاوت در محاسبه فاصله هاسدرف در تعیین نقاط درون یابی (محاسبه فاصله هاسدرف نگرش اول: با داده های استانداردسازی نشده، نگرش دوم: با داده های استانداردسازی شده) استفاده شد و سه فاصله نقاط درون یابی متفاوت ۵، ۱۰، ۱۵ روز در نظر گرفته شد. نتایج مربوط به ریزمقیاس سازی با فاصله درون یابی ۵ و ۱۰ روز و نگرش اول از دیگر نتایج مناسب تر بودند، به دلیل خطای کم بین نتایج فاصله درون یابی ۵ و ۱۰ روز و با توجه به اهمیت زمان اجرای برنامه و استفاده از داده های کمتر، فاصله درون-یابی۱۰ روز بهترین نتیجه را حاصل کرد. آزمون های آماری مقادیر آماره R۲ را برای نگرش اول بین ۹۸/۰-۷۴/. و نگرش دوم ۹۸/۰-۶۹/۰، RMSE را برای نگرش اول بین ۳۳/۱-۱۲/۵ و نگرش دوم ۴۴/۱-۹/۵ درجه سانتیگراد و معیار اطلاعاتی آکائیک AICc را برای نگرش اول بین ۵۵/۰-۱۹/۳ و نگرش دوم ۸۷/۲-۴۶/۳ نشان دادند و همچنین عرض از مبدأها و شیب های خطوط مدل سازی در سطح ۵درصد تفاوت معنی داری به ترتیب با صفر و یک ندارند. بر اساس نتایج بدست آمده، ریزمقیاس‌سازی زمانی روزانه و سه ساعته با دقت و کیفیت قابل قبول انجام شده است و در نهایت نگرش اول نتایج بهتری را نسبت به نگرش دوم ارائه کرده است.

کلمات کلیدی:   استانداردسازی; ریزمقیاس سازی; فاصله هاسدرف

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 50

بازدید: 69

تاریخ دریافت: 1394/09/16 , تاریخ پذیرش: 1395/10/28 , تاریخ انتشار: 1395/11/12