نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد۳۱ شماره ۱ سال ۱۳۹۶

عنوان مقاله: تغییر ویژگی‌های شیمیایی خاک در مقابل آتش و شدت‌های مختلف آن


صفحات: 302-311

DOI: 10.22067/jsw.v31i1.52052

چکیده
در بین رویشگاه های مختلف، آتش یک فاکتور اکولوژیک و تعیین کننده است که بسیاری از ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک تحت تاثیر آن تغییر می کند که وسعت و مدت زمان این اثرات به شدت آتش سوزی بستگی دارد. به منظور بررسی تاثیر آتش و شدت های مختلف آن بر ویژگیهای شیمیایی مختلف خاک در جنوب شرقی پارک ملی گلستان، منطقه ییلاق دشت با ارتفاع ۱۴۰۰ متر و پوشش علفی، بوته‌ای و درختچه‌ای انتخاب شد. مناطق کنترل نیز در مجاور مناطق آتش گرفته هر سه نوع پوشش گیاهی با مشخصات اکولوژیک یکسان مشخص شدند. نمونه های خاک در مناطق با و بدون رخداد آتش از عمق ۰-۵ سانتی‌متری زیراشکوب سه نوع پوشش گیاهی برداشت شد و ویژگی های خاک شامل ماده آلی، ماده آلی ذره ای، نیترژن کل و پایداری خاکدانه ها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد آتش در هیچکدام از شدت‌ها تاثیر معنی‌داری بر میزان ماده آلی نداشت در حالی‌که ماده آلی ذره ای و پایداری خاکدانه در شدت‌های متوسط و زیاد در مقابل آتش کاهش نشان داد (۰۵/۰P

کلمات کلیدی:   آتش سوزی طبیعی; پارک ملی گلستان; پایداری خاکدانه; مواد آلی ذره ای خاک

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 61

بازدید: 93

تاریخ دریافت: 1394/09/16 , تاریخ پذیرش: 1395/08/18 , تاریخ انتشار: 1395/09/21