نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد۳۱ شماره ۱ سال ۱۳۹۶

عنوان مقاله: بررسی قابلیت ماندگاری باکتری‌های حل‌کننده فسفات در گرانول فسفاته


صفحات: 254-262

DOI: 10.22067/jsw.v31i1.52420

چکیده
توسعه پایدار و حفظ محیط‌زیست ارتباط تنگاتنگی باهم دارند. ﻛﺸﺎورزی ﭘﺎﻳﺪار، ﺗﻮﻟﻴﺪ و بهره‌برداری ﻣﺪاوم از ﻳﻚ زیست‌بوم زراﻋﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ جنبه‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ زیست‌محیطی ﺑﺮ اﺳﺎس به‌کارگیری ﺣﺪاﻗﻞ نهاده‌ها (غیر از ﻛﻮد آﻟﻲ) اﺳﺖ. ﻓﺴﻔﺮ ﻳﻜﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوری ﺑﺮای ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳﺖ. ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻓﺴﻔﺮ موردنیاز از ﻛﻮدﻫﺎی فسفره اﺳﺘﻔﺎده می‌شود ﻛﻪ در شرایط ﺧﺎک، به‌صورت ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل درآمده و از دﺳﺘﺮس ﮔﻴﺎه ﺧﺎرج می‌شود. ﻛﻮدﻫﺎی زیستی ﺣﺎوی میکروارگانیسم‌های حل‌کننده ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻞ ﺷﺪن ﻓﺴﻔﺮ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻛﻮدﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ می‌گردد. به‌منظور بررسی قابلیت ماندگاری باکتری‌های حل‌کننده فسفات در گرانول آزمایشی در قالب طرح کاملاٌ تصادفی با آرایش فاکتوریل انجام شد. بدین ترتیب که ۱۰ ایزوله انتخاب شدند و به ترتیب با نسبت ۵۰، ۲۵، ۱۵ و ۱۰ درصد از آپاتیت، ماده آلی، گوگرد و محلول گرانول ساز (نسبت‌ ۱:۱ و ۲:۱ باکتری و ملاس چغندر‌قند) برای هر ایزوله تهیه شد. محصول نهایی در دمای ۲۸ و ۴۰ درجه سانتی‌گراد خشک و ۴ ماه نگهداری شد و شمارش جمعیت بلافاصله و در ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۶۰، ۹۰ و ۱۲۰ روز بعد به روش سری‌های رقت انجام گرفت. بیشترین جمعیت باکتری در نسبت ۱:۱ مایه تلقیح به ملاس چغندر‌قند مشاهده شد البته برخی از باکتری‌ها توانستند در نسبت ۲:۱ نیز جمعیت خود را تا مدتی حفظ کنند. گرانول تولیدشده بر اساس استاندارد تعریف‌شده تا ۳ ماه جمعیت خود را حفظ کرد و مناسب‌ترین جمعیت در گرانول ۱:۱ خشک‌شده در ۲۸ درجه سانتی‌گراد مشاهده شد و برخی از گرانول‌های نسبت ۱:۱ دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد نیز با استاندارد تعریف‌شده مطابقت داشتند.

کلمات کلیدی:   باکتری‌های حل‌کننده; فسفر; درجه حرارت; ﻛﻮد زﻳﺴﺘﻲ; گرانول; ملاس چغندرقند

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 32

بازدید: 84

تاریخ دریافت: 1394/10/01 , تاریخ پذیرش: 1395/03/04 , تاریخ انتشار: 1395/09/21