نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد۳۱ شماره ۱ سال ۱۳۹۶

عنوان مقاله: مقایسه کارایی پلیمرهای سوپرجاذب آکواسورب و اکسپتا در بهبود خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک و عملکردگوجه فرنگی در شرایط گلخانه


صفحات: 156-167

DOI: 10.22067/jsw.v31i1.53226

چکیده
تنش خشکی و کمبود آب از مهمترین دلایل کاهش تولید محصول می باشد. سوپرجاذب ها توانایی جذب و آزادسازی تدریجی آب برای گیاه را دارند. اما کارایی هر یک از این پلیمرها در شرایط مختلف متفاوت خواهد بود. براین اساس در این تحقیق هدف مقایسه کارایی دو سوپرجاذب آکواسورب و اکسپتا در بهبود خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک و نیز بهبود عملکرد گوجه فرنگی بوده است. در این تحقیق ۱۳ تیمار با درصدهای مختلف از سوپرجاذب ها در خاک هایی مورد آزمایش قرار گرفتند که بر اساس آزمون خاک، کوددهی شده بودند. نتایج کاربرد دو پلیمر در خاک نشان داد که با افزایش میزان پلیمر در خاک، رطوبت خاک نیز به شکل معنی داری افزایش داشته است به نحوی که بیشترین میزان جذب رطوبت در تیمار ۷ که شامل ۵/۱ درصد پلیمر آکواسورب بوده، ۳/۲۳ درصد و تیمار ۱۳ که شامل ۵/۱ درصد پلیمر اکسپتا بوده، ۶/۲۵ درصد بود. با افزایش غلظت پلیمر جرم مخصوص ظاهری خاک به شکل معنی داری کاهش یافت و در تیمار۱۳ به ۹۱/۰ گرم بر سانتی مترمکعب رسید. همچنین تیمارهای ۴ (شامل ۷۵/۰ درصد پلیمر آکواسورب) و ۱۱ (شامل ۱ درصد پلیمر اکسپتا) به شکل معنی داری کاهش EC خاک را نشان دادند به نحوی که EC عصاره گل اشباع خاک از ۹۰/۰ در تیمار شاهد به ۶۸/۰ در تیمار ۴ کاهش یافت.افزودن سوپرجاذب ها بر روی میزان پتاسیم خاک به شکل معنی داری موثر بوده است ولی بر سایر ویژگیهای خاک تاثیر نداشت.کاربرد پلیمرها باعث افزایش معنی داری در تعداد برگ ها، شاخه های گیاه، وزن تر گیاه و وزن میوه شد به نحوی که بالاترین سطوح پلیمری استفاده شده (تیمارهای ۷ و ۱۳) بیشترین تاثیر در افزایش وزن تر گیاه را داشته اند. همچنین استفاده از ۱ درصد از سوپرجاذب اکسپتا (تیمار ۱۲ که شامل ۲۵/۱ درصد پلیمر اکسپتا بود) باعث افزایش معنی دار وزن میوه (۹/۵۰۲ گرم) نسبت به تیمار شاهد (۵/۷۳ گرم) شد.بر اساس نتایج ارائه شده تیمار ۲ (۲۵/۰درصد پلیمر آکواسورب) و تیمار ۹ (۵/۰درصد پلیمر اکسپتا) بیشترین تاثیر معنی دار در افزایش میزان نیتروژن گیاه را داشته اند به نحوی که میزان نیتروژن در تیمار شاهد ۳۱/۱ درصد و در تیمارهای ۲ و ۹ به ترتیب ۸۸/۲ و ۸۲/۲ درصد اندازه گیری شده است. با اعمال سوپرجاذب ها تعداد باکتری ها و قارچ ها به شکل معنی داری افزایش یافت. نتایج نهایی این تحقیق نشان داد اعمال سوپر جاذب ها بویژهنوع اکسپتا می‌تواند باعث بهبود خصوصیات فیزیکی و بیولوژیکی خاک و نهایتا افزایش محصول گردد.

کلمات کلیدی:   اکسپتا; آکواسورب; تعداد باکتری; جرم مخصوص ظاهری; وزن میوه

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 72

بازدید: 148

تاریخ دریافت: 1394/11/03 , تاریخ پذیرش: 1395/04/19 , تاریخ انتشار: 1395/09/21