دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 1055 صفحه 1318-1328 PDF

اثر کمپوست پسماند شهری و لجن فاضلاب بر خصوصیات شیمیایی خاک

فاطمه اکبرنژاد; علیرضا آستارایی; امیر فتوت; مهدی نصیری محلاتی
تعداد مشاهده : 1504 صفحه 1329-1338 PDF

ارزیابی کارائی مصرف آب ذرت در دشت اوان (مطالعه موردی جنوب حوضه آبریز کرخه)

منصور معیری; ابراهیم پذیرا; حمید سیادت; فریبرز عباسی; حسین دهقانی سانیج
تعداد مشاهده : 908 صفحه 1339-1348 PDF

مقایسه الگوریتمهای SEBAL و S-SEBI در برآورد تبخیر و تعرق در منطقه کرج

بهاره حسن پور; فرهاد میرزایی; صالح ارشد; هانیه کوثری
تعداد مشاهده : 1066 صفحه 1360-1371 PDF
تعداد مشاهده : 789 صفحه 1372-1382 PDF
تعداد مشاهده : 746 صفحه 1384-1394 PDF
تعداد مشاهده : 1408 صفحه 1410-1420 PDF

ارزیابی کاربرد مالچ پلاستیک بر عملکرد و میزان آب مصرفی در زراعت پنبه

هادی افشار; سیدحسین صدرقاین; حمیدرضا مهرآبادی
تعداد مشاهده : 1359 صفحه 1421-1427 PDF

مطالعه آزمایشگاهی عوامل موثر بر شکل گیری جریان موجکی در سرریزهای لبه پهن

محمدرضا مددی; داود فرسادی زاده; علی حسین زاده دلیر
تعداد مشاهده : 730 صفحه 1428-1439 PDF
تعداد مشاهده : 788 صفحه 1440-1449 PDF

ارزیابی مزرعه ای و تحلیل سیستم آبیاری سطحی با WinSRFR (مطالعه موردی آبیاری جویچه‌ای)

زهرا تقی زاده; وحید رضا وردی‌نژاد; حامد ابراهیمیان; ندا خان محمدی
تعداد مشاهده : 1534 صفحه 1450-1459 PDF

بررسی شکل های مختلف شیمیایی سرب و روی در ریزوسفر برخی ارقام ذرت و کلزا

علیرضا گلستانی فرد; حسین میرسید حسینی; حسین بشارتی; غلامرضا ثواقبی; آمال آرین
تعداد مشاهده : 951 صفحه 1473-1482 PDF
تعداد مشاهده : 806 صفحه 1483-1491 PDF

تغییر در قابلیت استفاده و اجزاء مس در ریزوسفر گندم ((Triticum aestivum L. در تعدادی از خاک‌های آهکی

حمیدرضا متقیان; علیرضا حسین‌پور; جهانگرد محمّدی; فائز رئیسی
تعداد مشاهده : 726 صفحه 1492-1504 PDF
تعداد مشاهده : 1178 صفحه 1514-1521 PDF

مدیریت کمی آبخوان بر اساس شبکه ی تصمیم بیزی

حدیث مهاجرانی; مجید خلقی; ابوالفضل مساعدی; امیر سعدالدین; مهدی مفتاح هلقی
تعداد مشاهده : 865 صفحه 1522-1534 PDF
تعداد مشاهده : 909 صفحه 1535-1546 PDF

اثرات آبیاری با پساب بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

محمد کریم زاده; امین علیزاده; مرضیه محمدی آریا
تعداد مشاهده : 1159 صفحه 1547-1533 PDF
تعداد مشاهده : 1090 صفحه 1554-1567 PDF