دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تصویر جلد نشریه

تصویر جلد نشریه تصویر جلد نشریه
تعداد مشاهده : 643 PDF
تعداد مشاهده : 805 صفحه 1-13 PDF
تعداد مشاهده : 701 صفحه 14-23 PDF
تعداد مشاهده : 798 صفحه 24-35 PDF
تعداد مشاهده : 591 صفحه 54-60 PDF

کاربرد فناوری ردیابی ایزوتوپی در مدیریت کود نیتروژنی در گیاه چغندرقند

میر احمد موسوی شلمانی; علی خراسانی; نجات پیرولی بیرانوند; مجید نوری محمدیه; علی اسکندری; سید محمود محاطی
تعداد مشاهده : 610 صفحه 61-69 PDF
تعداد مشاهده : 575 صفحه 90-102 PDF

نقش کاه و کلش برنج و زئولیت در بهسازی خاک های ترک دار شالیزاری

مریم علیزاده; فرهاد میرزایی; تیمور سهرابی; مسعود کاووسی; محمد رضا یزدانی
تعداد مشاهده : 742 صفحه 103-112 PDF
تعداد مشاهده : 635 صفحه 113-122 PDF
تعداد مشاهده : 829 صفحه 123-130 PDF
تعداد مشاهده : 648 صفحه 131-144 PDF

یک روش تحلیلی جدید برای برآورد منحنی رطوبتی خاک با استفاده از داده‌های نفوذ افقی آب در ستون خاک

علی اصغر ذوالفقاری; مهدی شرفا; محمدحسین محمدی; عبدالمجید لیاقت; عبدالحسین هورفر; منوچهر گرجی
تعداد مشاهده : 1167 صفحه 145-157 PDF
تعداد مشاهده : 976 صفحه 169-179 PDF
تعداد مشاهده : 701 صفحه 180-192 PDF
تعداد مشاهده : 784 صفحه 205-212 PDF
تعداد مشاهده : 878 صفحه 213-223 PDF
تعداد مشاهده : 1513 صفحه 224-234 PDF

مقایسه مدل‌های آشفتگی در شبیه‌سازی پرش هیدرولیکی در مقاطع مستطیلی واگرا با استفاده از نرم‌افزار Fluent

فرزانه صاحبی وایقان; داود فرسادی‌زاده; مهدی اسمعیلی ورکی; اکرم عباسپور; علی حسین‌زاده دلیر
تعداد مشاهده : 813 صفحه 235-246 PDF
تعداد مشاهده : 642 صفحه 247-256 PDF