دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

به کارگیری برنامه‌ریزی آرمانی تصادفی در مدیریت منابع آب

خداکرم سلیمی فرد; خدیجه مصطفایی دولت آباد
تعداد مشاهده : 650 صفحه 282-291 PDF
تعداد مشاهده : 715 صفحه 292-303 PDF

بررسی تاثیر شوری و سدیم آب بر پخشیدگی و هدایت هیدرولیکی غیراشباع

سحر خزاعی; حسین انصاری; بیژن قهرمان; علی نقی ضیائی
تعداد مشاهده : 761 صفحه 304-312 PDF
تعداد مشاهده : 753 صفحه 342-350 PDF

بررسی و مقایسه کاهش زیستی آهن فریک ساختمانی در کانی‌های نانترونیت، گئوتیت و هماتیت

نسرین قربان زاده; امیر لکزیان; غلامحسین حق نیا; علیرضا کریمی
تعداد مشاهده : 712 صفحه 351-362 PDF
تعداد مشاهده : 770 صفحه 363-372 PDF

بررسی تاثیر مالچ رسی - آهکی بر تثبیت ماسه های روان

فاطمه السادات حضیرئی; محمد زارع ارنانی
تعداد مشاهده : 1003 صفحه 373-380 PDF
تعداد مشاهده : 623 صفحه 381-393 PDF
تعداد مشاهده : 830 صفحه 394-405 PDF
تعداد مشاهده : 971 صفحه 406-414 PDF

واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج (اصلاح شده و بومی) به مدیریت های مختلف آبیاری

نعمت اله صداقت; همت اله پیردشتی; رضا اسدی; سید یوسف موسوی طغانی
تعداد مشاهده : 584 صفحه 415-421 PDF

بررسی کارایی زهکش های زیرزمینی در شرایط جلوگیری از ورود آب از سطح فوقانی

علی شاهنظری; علی ضیاءتبار احمدی; میرخالق ضیاءتبار احمدی; قاسم آقاجانی مازندرانی
تعداد مشاهده : 682 صفحه 432-440 PDF
تعداد مشاهده : 1028 صفحه 441-451 PDF
تعداد مشاهده : 1681 صفحه 452-461 PDF

تصویر جلد نشریه

تصویر جلد نشریه تصویر جلد نشریه
تعداد مشاهده : 443 PDF