دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

توسعه مدل شبیه سازی – بهینه سازی در حفاظت مناطق سیل گیر

امید بزرگ حداد; سارا خسروشاهی اصل; محبوبه زارع زاده; پوریا جوان
تعداد مشاهده : 918 صفحه 462-471 PDF

تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی در دو خاک بکر و کشاورزی توسط شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی

حامد کاشی; هادی قربانی; صمد امامقلی زاده; سید علی اصغر هاشمی
تعداد مشاهده : 788 صفحه 472-484 PDF

اثر قارچ میکوریز آربسکولار بر رشد و پارامترهای فیزیولوژیک پایه رافلمون در شرایط تنش کم آبی

مهدی زارعی; زهرا پیمانه; عبدالمجید رونقی; علی اکبر کامگار حقیقی; علیرضا شهسوار
تعداد مشاهده : 811 صفحه 485-494 PDF

کاربرد مدل WEAP در ارزیابی تأثیر مدیریت مصرف آب آبیاری بر منابع آب دشت نیشابور

سمیه کرمانشاهی; کامران داوری; سید مجید هاشمی نیا; علیرضا فریدحسینی; حسین انصاری
تعداد مشاهده : 992 صفحه 495-505 PDF

حل تقریبی معادله ریچاردز برای نفوذ آب در خاک با استفاده از مقیاس سازی

مرتضی صادقی; بیژن قهرمان; علی نقی ضیائی; کامران داوری
تعداد مشاهده : 1444 صفحه 525-536 PDF

ارزیابی اثرات هیدرولوژیکی تغییر اقلیم در حوضه آبخیز گرگانرود

محمود آذری مرادی; حمیدرضا مرادی; بهرام ثقفیان; منیره فرامرزی
تعداد مشاهده : 975 صفحه 537-547 PDF
تعداد مشاهده : 805 صفحه 560-569 PDF

تاثیر آبپایه و زبری های مصنوعی روی شیب معکوس بر خصوصیات پرش هیدرولیکی

پرستو پارسامهر; داود فرسادی زاده; علی حسین زاده دلیر
تعداد مشاهده : 596 صفحه 581-591 PDF

انتخاب شیبهای پایدار دیواره‌های جانبی کانالهای آبیاری

حجت احمدی; وحیدرضا وردی نژاد; محمد همتی
تعداد مشاهده : 882 صفحه 603-612 PDF
تعداد مشاهده : 846 صفحه 630-641 PDF
تعداد مشاهده : 706 صفحه 656-668 PDF

تصویر جلد نشریه

تصویر جلد نشریه تصویر جلد نشریه
تعداد مشاهده : 485 PDF