دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

بررسی آسیب ناپذیری شبکه های توزیع آب با درجه های خرابی مختلف

علیرضا غیثی; علی نقی ضیائی; سعیدرضا خداشناس
تعداد مشاهده : 861 صفحه 669-679 PDF
تعداد مشاهده : 2472 صفحه 680-691 PDF
تعداد مشاهده : 772 صفحه 692-702 PDF
تعداد مشاهده : 686 صفحه 712-719 PDF
تعداد مشاهده : 736 صفحه 720-731 PDF

تأثیر شوری آب آبیاری با کدورت ثابت بر منحنی مشخصه رطوبتی خاک

ایمان نیک روش; هادی معاضد; سعید برومند نسب; عبدعلی ناصری
تعداد مشاهده : 656 صفحه 763-768 PDF
تعداد مشاهده : 678 صفحه 780-791 PDF
تعداد مشاهده : 557 صفحه 792-801 PDF
تعداد مشاهده : 701 صفحه 802-811 PDF
تعداد مشاهده : 1287 صفحه 812-822 PDF
تعداد مشاهده : 579 صفحه 823-831 PDF

بررسی آزمایشگاهی تاثیر زبری های مصنوعی برروی نوسانات لحظه ای سرعت در جریان غلیظ نمکی

پیمان ورجاوند; علی حسین زاده دلیر; مهدی قمشی; داود فرسادی زاده
تعداد مشاهده : 549 صفحه 839-849 PDF

تصویرجلد نشریه

تصویرجلد نشریه تصویرجلد نشریه
تعداد مشاهده : 436 PDF