دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

رهیافتی جدید جهت تعیین طول دوره رشد بالقوه در ایران

بهلول علیجانی; پیمان محمودی; دوست محمد کلیم
تعداد مشاهده : 726 صفحه 861-871 PDF

مدل سازی و پیش بینی دمای حداکثر و حداقل ماهانه دشت مشهد با استفاده از مدل های سری زمانی

بهاره شعبانی; محمد موسوی بایگی; مهدی جباری نوقابی; بیژن قهرمان
تعداد مشاهده : 630 صفحه 896-906 PDF

بررسی رفتار منابع آب حوضه قره قوم تحت شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی: زیر حوضه درگز)

ایمان بابائیان; مهدی ضرغامی; منصوره كوهی; امید بابائیان; مریم كریمیان; راهله مدیریان
تعداد مشاهده : 774 صفحه 907-918 PDF

ارزیابی آماری خروجی مدل CMORPH در برآورد بارش شمال شرق ایران (مطالعه موردی: خراسان شمالی)

آمنه میان آبادی; امین علیزاده; حسین ثنایی نژاد; محمد بنایان اول; علیرضا فریدحسینی
تعداد مشاهده : 493 صفحه 919-927 PDF

واسنجی و تحلیل عدم قطعیت مدل COUP برای شبیه سازی دمای خاک در ایستگاه سینوپتیک همدان

یونس خوشخو; پرویز ایران نژاد; علی خلیلی; حسن رحیمی; عبدالمجید لیاقت; پر اریک جانسن
تعداد مشاهده : 606 صفحه 928-939 PDF
تعداد مشاهده : 654 صفحه 940-948 PDF
تعداد مشاهده : 701 صفحه 963-972 PDF

اثر شوری و لجن فاضلاب بر فراهمی و جذب فلزات سنگین توسط گیاه جو

علی فلاحتی مروست; علیرضا حسین پور; سید حسن طباطبایی
تعداد مشاهده : 655 صفحه 985-997 PDF

مدل سازی عددی جریان اطراف پایه پل در بسترهای پیچانرودی

دل‌آرام هوشمند; کاظم اسماعیلی; علیرضا کشاورزی; علیرضا فریدحسینی
تعداد مشاهده : 622 صفحه 973-984 PDF
تعداد مشاهده : 634 صفحه 998-1008 PDF

اثر زمان بر توزیع شکل های شیمیایی سرب در خاک آلوده

قدسیه حسینیان رستمی; احمد غلامعلی زاده آهنگر; امیر لکزیان
تعداد مشاهده : 594 صفحه 1057-1066 PDF
تعداد مشاهده : 832 صفحه 1067-1076 PDF

تصویر جلد نشریه

تصویر جلد نشریه تصویر جلد نشریه