دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

نوسانات سطح ایستابی، شدت زهکشی و دینامیک نیتروژن در اراضی زیر کشت نیشکر با سیستم زهکشی کنترل شده

عدنان صادقی لاری; هادی معاضد; عبدعلی ناصری; آرش محجوبی; عبدالمجید لیاقت
تعداد مشاهده : 1061 صفحه 1077-1089 PDF
تعداد مشاهده : 670 صفحه 1090-1099 PDF
تعداد مشاهده : 890 صفحه 1111-1122 PDF
تعداد مشاهده : 606 صفحه 1123-1132 PDF
تعداد مشاهده : 867 صفحه 1133-1144 PDF
تعداد مشاهده : 564 صفحه 1153-1165 PDF

بررسی کارایی حذف فسفر توسط زئولیت اصلاح شده در شرایط جریان زهاب در زهکش

فرشته زادجانعلی چوبری; مریم نوابیان; مجید وظیفه‌دوست; مهدی اسمعیلی ورکی
تعداد مشاهده : 609 صفحه 1166-1175 PDF
تعداد مشاهده : 544 صفحه 1176-1189 PDF
تعداد مشاهده : 727 صفحه 1190-1206 PDF
تعداد مشاهده : 1004 صفحه 1216-1224 PDF
تعداد مشاهده : 666 صفحه 1207-1215 PDF

بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب حوضه های آبریز (مطالعه موردی : حوضه آبریز آجی چای در استان آذربایجان شرقی)

هادی ثانی خانی; یعقوب دین پزوه; سعید پوریوسف; سروین زمان زاد قویدل; بهاره صولتی
تعداد مشاهده : 971 صفحه 1235-1246 PDF
تعداد مشاهده : 798 صفحه 1247-1259 PDF
تعداد مشاهده : 605 صفحه 1260-1269 PDF
تعداد مشاهده : 598 صفحه 1270-1280 PDF

تصویرجلد نشریه

تصویرجلد نشریه تصویرجلد نشریه
تعداد مشاهده : 505 PDF