دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

نوسانات سطح ایستابی، شدت زهکشی و دینامیک نیتروژن در اراضی زیر کشت نیشکر با سیستم زهکشی کنترل شده

عدنان صادقی لاری; هادی معاضد; عبدعلی ناصری; آرش محجوبی; عبدالمجید لیاقت

بررسی کارایی حذف فسفر توسط زئولیت اصلاح شده در شرایط جریان زهاب در زهکش

فرشته زادجانعلی چوبری; مریم نوابیان; مجید وظیفه‌دوست; مهدی اسمعیلی ورکی

بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب حوضه های آبریز (مطالعه موردی : حوضه آبریز آجی چای در استان آذربایجان شرقی)

هادی ثانی خانی; یعقوب دین پزوه; سعید پوریوسف; سروین زمان زاد قویدل; بهاره صولتی

تصویرجلد نشریه

تصویرجلد نشریه تصویرجلد نشریه