دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی مقادیر برگاب در آبیاری بارانی در دو گیاه سویا و گندم بهاره

مهدی مهاجرپور; امین علیزاده; محمد موسوی‌بایگی

تأثیر پوشش گیاهی دشت سیلابی بر آبشستگی تکیه گاه پل در مقطع مرکب

یوسف رمضانی; مهدی قمشی; حسین خزیمه نژاد; حسین خزیمه نژاد

تحلیل شاخص‌های ارزیابی با استفاده از فرصت نفوذ در آبیاری جویچه‌ای

رضا لاله زاری; فریده انصاری سامانی; سعید برومندنسب

پیش بینی دبی متوسط روزانه جریان رودخانه بهشت آباد با استفاده از آنالیز موجک

سجاد عبداللهی اسدآبادی; یعقوب دین پژوه; رسول میرعباسی

کارایی جذب آهن در ارقام مختلف گندم

سلیمه راحمی; رضا خراسانی; اکرم حلاج نیا

ارزیابی تاثیر مواد آلی بر توابع نمره دهی کیفیت خاک

حجت امامی; علیرضا آستارایی; امیر فتوت

تاثیر روش کاربرد زئولیت اصلاح شده در خاک بر نفوذ‌پذیری و کیفیت پساب شهری

مریم حاج هاشم خانی; مهدی قبادی نیا; سید حسن طباطبائی; علیرضا حسین پور; سعداله هوشمند گوچی

منشأیابی برخی فلزهای سنگین در خاک های اطراف نیروگاه همدان با رویکرد پدولوژی

شیوا نصرتی‌پور; محسن نائل; محسن شكل‌آبادی; علی‌اصغر سپاهی‌گرو