دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

بررسی مقادیر برگاب در آبیاری بارانی در دو گیاه سویا و گندم بهاره

مهدی مهاجرپور; امین علیزاده; محمد موسوی‌بایگی
تعداد مشاهده : 593 صفحه 462-470 PDF
تعداد مشاهده : 2048 صفحه 471-480 PDF
تعداد مشاهده : 637 صفحه 481-491 PDF
تعداد مشاهده : 541 صفحه 492-502 PDF

تأثیر پوشش گیاهی دشت سیلابی بر آبشستگی تکیه گاه پل در مقطع مرکب

یوسف رمضانی; مهدی قمشی; حسین خزیمه نژاد; حسین خزیمه نژاد
تعداد مشاهده : 563 صفحه 503-512 PDF

تحلیل شاخص‌های ارزیابی با استفاده از فرصت نفوذ در آبیاری جویچه‌ای

رضا لاله زاری; فریده انصاری سامانی; سعید برومندنسب
تعداد مشاهده : 602 صفحه 513-522 PDF
تعداد مشاهده : 760 صفحه 523-533 PDF

پیش بینی دبی متوسط روزانه جریان رودخانه بهشت آباد با استفاده از آنالیز موجک

سجاد عبداللهی اسدآبادی; یعقوب دین پژوه; رسول میرعباسی
تعداد مشاهده : 1187 صفحه 534-545 PDF

کارایی جذب آهن در ارقام مختلف گندم

سلیمه راحمی; رضا خراسانی; اکرم حلاج نیا
تعداد مشاهده : 603 صفحه 556-564 PDF

ارزیابی تاثیر مواد آلی بر توابع نمره دهی کیفیت خاک

حجت امامی; علیرضا آستارایی; امیر فتوت
تعداد مشاهده : 695 صفحه 565-574 PDF
تعداد مشاهده : 604 صفحه 575-585 PDF

تاثیر روش کاربرد زئولیت اصلاح شده در خاک بر نفوذ‌پذیری و کیفیت پساب شهری

مریم حاج هاشم خانی; مهدی قبادی نیا; سید حسن طباطبائی; علیرضا حسین پور; سعداله هوشمند گوچی
تعداد مشاهده : 1045 صفحه 586-595 PDF
تعداد مشاهده : 553 صفحه 596-604 PDF

منشأیابی برخی فلزهای سنگین در خاک های اطراف نیروگاه همدان با رویکرد پدولوژی

شیوا نصرتی‌پور; محسن نائل; محسن شكل‌آبادی; علی‌اصغر سپاهی‌گرو
تعداد مشاهده : 640 صفحه 605-615 PDF