دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 641 صفحه 661-669 PDF
تعداد مشاهده : 2296 صفحه 670-678 PDF
تعداد مشاهده : 668 صفحه 695-707 PDF

رینگ مِروس، راهکاری جدید برای کاهش رسوب در سیستم آبیاری قطره ای

خدیجه براتی; بهروز مصطفی زاده فرد; علی اصغر شیخ بهایی
تعداد مشاهده : 719 صفحه 717-728 PDF

پهنه‌بندی خطر سیل با دو مدل مادکلارک و HEC-RAS در آبخیز سد بوستان استان گلستان

زهرا پریسای; واحدبردی شیخ; مجید اونق; عبدالرضا بهره مند
تعداد مشاهده : 1368 صفحه 729-741 PDF
تعداد مشاهده : 609 صفحه 766-777 PDF

تاثیر قارچ میکوریز آربوسکولار و کودهای آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم

احمد غلامعلی زاده آهنگر; بصیرا کرمانی زاده; سید کاظم صباغ; علیرضا سیروس مهر
تعداد مشاهده : 672 صفحه 795-803 PDF

تعیین موازنه آبی و مراحل بحرانی آن در گندم دیم با استفاده از شاخص تنش آبی گیاه (CWSI)

ولی فیضی اصل; امیر فتوت; علیرضا آستارایی; امیر لکزیان; میراحمد موسوی شلمانی
تعداد مشاهده : 706 صفحه 804-817 PDF
تعداد مشاهده : 731 صفحه 818-835 PDF

بررسی کارایی مدل ریز‌ مقیاس نمایی آماری در پیش‌بینی بارش در دو اقلیم خشک و فراخشک

مریم رضایی; محمد نهتانی; علیرضا مقدم نیا; علیجان آبکار; معصومه رضائی
تعداد مشاهده : 1295 صفحه 836-845 PDF
تعداد مشاهده : 1331 صفحه 846-854 PDF