دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

رینگ مِروس، راهکاری جدید برای کاهش رسوب در سیستم آبیاری قطره ای

خدیجه براتی; بهروز مصطفی زاده فرد; علی اصغر شیخ بهایی

پهنه‌بندی خطر سیل با دو مدل مادکلارک و HEC-RAS در آبخیز سد بوستان استان گلستان

زهرا پریسای; واحدبردی شیخ; مجید اونق; عبدالرضا بهره مند

تاثیر قارچ میکوریز آربوسکولار و کودهای آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم

احمد غلامعلی زاده آهنگر; بصیرا کرمانی زاده; سید کاظم صباغ; علیرضا سیروس مهر

تعیین موازنه آبی و مراحل بحرانی آن در گندم دیم با استفاده از شاخص تنش آبی گیاه (CWSI)

ولی فیضی اصل; امیر فتوت; علیرضا آستارایی; امیر لکزیان; میراحمد موسوی شلمانی

بررسی کارایی مدل ریز‌ مقیاس نمایی آماری در پیش‌بینی بارش در دو اقلیم خشک و فراخشک

مریم رضایی; محمد نهتانی; علیرضا مقدم نیا; علیجان آبکار; معصومه رضائی