دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

ارزیابی عملکرد گیاه آفتابگردان (رقم فرخ) تحت تاثیر کم آبیاری سنتی و خشکی موضعی ریشه

عباس رضایی استخروییه; سپهر خوش قدم; مجتبی ابراهیمی سیریزی; عیلرضا بادیه نشین

اثرمدیریت های مختلف کم آبیاری بر طول ریشه گیاه ذرت

مهدی قیصری; محمد مهدی مجیدی; سید مجید میرلطیفی; محمد جواد زارعیان; سمیه امیری; سید محمد بنی فاطمی

تحلیل عدم قطعیت در برآورد مؤلفه های بیلان آب در دو مزرعه فاریاب در منطقه خشک

مجتبی شفیعی; بیژن قهرمان; بهرام ثقفیان; کامران داوری; مجید وظیفه دوست

اثر تنش کم آبی بر رشد درخت هلو در شرایط مدیریتی باغ تجاری

میترا رحمتی; غلامحسین داوری نژاد; محمد بنایان; مجید عزیزی

شناسایی و خالص‌‌سازی مونتموریلونیت از بنتونیت معدن قائن

پریسا میرحسینی موسوی; علیرضا آستارایی; علیرضا کریمی; غلامرضا کریمی

نقشه برداری رقومی سه بعدی ظرفیت تبادل کاتیونی خاک در منطقه دورود استان لرستان

روح الله تقی زاده مهرجردی; علیرضا امیریان چکان; فریدون سرمدیان