دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

نقش مدیریت کشاورزی در تداوم جریان زاینده رود

حامد امامی حیدری; هادی جعفری; غلامحسین کرمی
تعداد مشاهده : 616 صفحه 1095-1106 PDF
تعداد مشاهده : 723 صفحه 11107-1114 PDF
تعداد مشاهده : 707 صفحه 1126-1136 PDF

ارزیابی آسیب پذیری آبخوان آزاد دشت تبریز

مهری تبرمایه; عبدالرضا واعظی هیر
تعداد مشاهده : 1026 صفحه 1137-1151 PDF
تعداد مشاهده : 582 صفحه 1183-1190 PDF

بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب حوضه زرینه رود با استفاده از مدل SWAT

بهاره منصوری; حجت احمدزاده; علیرضا مساح بوانی; سعید مرید; مجید دلاور; سعید لطفی
تعداد مشاهده : 1215 صفحه 1291-1203 PDF
تعداد مشاهده : 829 صفحه 1204-1216 PDF
تعداد مشاهده : 563 صفحه 1217-1227 PDF
تعداد مشاهده : 836 صفحه 1228-1237 PDF

جداسازی و ارزیابی ریزوباکتر‌های متحمل به سربِ محرک رشد گیاه از یک خاک حاوی سرب با سابقه بلند مدت

محمد رضا نادری; عبدالرزاق دانش شهرکی; فایز رئیسی; فرزانه نیكوخواه
تعداد مشاهده : 646 صفحه 1238-1249 PDF
تعداد مشاهده : 1344 صفحه 1250-1260 PDF
تعداد مشاهده : 918 صفحه 1261-1270 PDF
تعداد مشاهده : 761 صفحه 1271-1283 PDF

تأثیر تغییر اقلیم بر نیاز خالص آبیاری و عملکرد محصول برنج (مطالعه موردی: دشت تجن)

مجید شیدائیان; میرخالق ضیاءتبار احمدی; رامین فضل اولی
تعداد مشاهده : 1154 صفحه 1284-1297 PDF

تعیین عوامل موثر بر وقوع خشکسالی با تحلیل داده های پانلی (مطالعه موردی استان خراسان رضوی)

غزاله کواکبی; محمد موسوی بایگی; ابوالفضل مساعدی; مهدی جباری نوغابی
تعداد مشاهده : 769 صفحه 1298-1310 PDF