فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

اثر زمان و میزان آب آبیاری بر کارآیی مصرف آب و عملکرد لوبیا در شرایط خشک و نیمه خشک

سیده سهیلا نوربخش; مهدی قبادی نیا; عبدالرزاق دانش شهركی; محمدرضا نوری امام‌زاده‌ئی; روح الله فتاحی نافچی

تأثیر آب مغناطیسی و شوری آب بر گرفتگی قطره‌چکان‌ها در آبیاری قطره‌ای

علیرضا کیانی; ابوطالب هزارجریبی; طیبه دهقان; مجتبی خوش روش

تأثیر آبیاری زیرسطحی با کپسول‎های رسی متخلخل بر ویژگی‎های کمی و کیفی گیاه انگور

حجت قربانی واقعی; حسین علی بهرامی; رضا مظهری; علی حشمت پور

بررسی توان جابجایی ماسه توسط باد در دشت شیله سیستان

سکینه پورمند; احمد غلامعلی زاده آهنگر; عبدالحمید دهواری

تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفاتی و روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم لوبیا چیتی

محمود محمدی; محمد جعفر ملکوتی; کاظم خاوازی; فرهاد رجالی; محمد حسین داوودی

جذب سطحی بور توسط کانی مسکوویت به عنوان تابعی از pH ، قدرت یونی محلول و نوع کاتیون

فریده زارع پور; محسن حمیدپور; حسین شیرانی; محمد حشمتی; جواد حسینی فرد