فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

اثرات کم آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی سویا در منطقه کرمانشاه

مریم اسمعیلی; بهمن فرهادی بانسوله; مختار قبادی

شبیه‌سازی توزیع شوری درخاک تحت آبیاری قطره‌ای تیپ با آب شوربا استفاده از مدلSWAP

مهدی تابعی; سعید برومند نسب; امیر سلطانی محمدی; علی حیدر نصراللهی

تخمین منحنی مشخصه آب خاک با استفاده توزیع اندازه ذرات بر پایه روش فرکتال

محمدمهدی چاری; بیژن قهرمان; کامران داوری; علی اصغر خشنود یزدی

بررسی تغییر پذیری روان آب و تلفات خاک اندازه‌گیری شده در کرت‌های صحرایی

فرخ اسدزاده; منوچهر گرجی; علیرضا واعظی; سلمان میرزایی

تعیین مهم‌ترین ویژگی‌های خاکی موثر بر عملکرد زعفران در منطقة قاینات

امیر رنجبر; حجت امامی; علیرضا کریمی کارویه; رضا خراسانی