دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 1814 صفحه 517-527 PDF

ارزیابی معادلات توزیع سرعت در جریان‌های دارای بار رسوبی معلق

سعید خدادوست سیوکی; محمود نعمتی; رضا استخر
تعداد مشاهده : 777 صفحه 528-538 PDF
تعداد مشاهده : 709 صفحه 539-550 PDF

اثرات کم آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی سویا در منطقه کرمانشاه

مریم اسمعیلی; بهمن فرهادی بانسوله; مختار قبادی
تعداد مشاهده : 789 صفحه 551-559 PDF
تعداد مشاهده : 959 صفحه 560-568 PDF

شبیه‌سازی توزیع شوری درخاک تحت آبیاری قطره‌ای تیپ با آب شوربا استفاده از مدلSWAP

مهدی تابعی; سعید برومند نسب; امیر سلطانی محمدی; علی حیدر نصراللهی
تعداد مشاهده : 793 صفحه 590-603 PDF

تخمین منحنی مشخصه آب خاک با استفاده توزیع اندازه ذرات بر پایه روش فرکتال

محمدمهدی چاری; بیژن قهرمان; کامران داوری; علی اصغر خشنود یزدی
تعداد مشاهده : 1131 صفحه 604-614 PDF
تعداد مشاهده : 916 صفحه 615-626 PDF
تعداد مشاهده : 896 صفحه 627-637 PDF

بررسی تغییر پذیری روان آب و تلفات خاک اندازه‌گیری شده در کرت‌های صحرایی

فرخ اسدزاده; منوچهر گرجی; علیرضا واعظی; سلمان میرزایی
تعداد مشاهده : 716 صفحه 638-647 PDF
تعداد مشاهده : 1071 صفحه 648-662 PDF

بررسی اثر کاربرد زئولیت بر شاخص‌های پایداری خاکدانه‌ها

فرحناز سهراب; نادر عباسی; آزاده مهدی پور
تعداد مشاهده : 1129 صفحه 663-672 PDF

تعیین مهم‌ترین ویژگی‌های خاکی موثر بر عملکرد زعفران در منطقة قاینات

امیر رنجبر; حجت امامی; علیرضا کریمی کارویه; رضا خراسانی
تعداد مشاهده : 719 صفحه 673-682 PDF
تعداد مشاهده : 1215 صفحه 683-694 PDF
تعداد مشاهده : 1248 صفحه 695-707 PDF
تعداد مشاهده : 861 صفحه 718-729 PDF
تعداد مشاهده : 787 صفحه 730-749 PDF
تعداد مشاهده : 1001 صفحه 750-764 PDF