دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

توانایی علف چشمه (Nastutiumofficinale) و پونه (Menthapulegium) درجذب نیترات و فسفات مازاد آب

زهرا احمد پور; محمود خرمی وفا; سعید جلالی هنرمند; کیانوش چقامیرزا; معصومه خان احمدی
تعداد مشاهده : 568 صفحه 765-775 PDF

پهنه بندی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در حوضه آبخیز ناورود اسالم استان گیلان

محمدرضا خالدیان; سیدعلی موسوی; حسین اسدی; مهدی نوروزی; محمد علی گلی
تعداد مشاهده : 653 صفحه 787-796 PDF
تعداد مشاهده : 270 صفحه 797-809 PDF

ارزیابی روش‌های محاسبه منحنی دبی اشل در رودخانه های با فرم بستر ریپل

پری ملکی; محمدجواد کتابداری; حسین صمدی بروجنی; داریوش ملکی
تعداد مشاهده : 473 صفحه 810-819 PDF
تعداد مشاهده : 441 صفحه 850-860 PDF

بررسی پارامترهای مؤثر بر ضریب دبی جریان درسرریزهای لبه تیزمرکب قوس دایره ای- مستطیلی

سید نصراله موسوی; داود فرسادی زاده; هادی ارونقی; اکرم عباسپور
تعداد مشاهده : 458 صفحه 861-873 PDF
تعداد مشاهده : 799 صفحه 874-885 PDF
تعداد مشاهده : 465 صفحه 886-897 PDF

تاثیرآتشسوزی برفرسایش پاشمانی خاک درمراتع نیمه استپی کرسنک،چهارمحال وبختیاری

داود بهارلویی; شجاع قربانی دشتكی; بیژن خلیل مقدم; مهدی نادری; پژمان طهماسبی
تعداد مشاهده : 495 صفحه 898-907 PDF
تعداد مشاهده : 620 صفحه 908-918 PDF

یعقوب دین پیش بینی جریان رودخانه با روش جمعی احتمالاتی نزدیکترین همسایگی

هادی ثانی خانی; یعقوب دین پژوه; محمد علی قربانی; مهدی ضرغامی
تعداد مشاهده : 391 صفحه 919-932 PDF
تعداد مشاهده : 409 صفحه 933-942 PDF
تعداد مشاهده : 478 صفحه 966-979 PDF
تعداد مشاهده : 404 صفحه 980-990 PDF

بررسی توزیع مکانی خصوصیات خاک در منطقه ورزنه اصفهان به کمک روش‌های پردازش تصویر

فرید محمودی; رضا جعفری; حمید رضا کریم زاده; نفیسه رمضانی
تعداد مشاهده : 488 صفحه 1004-1017 PDF

اثر نانوذرات آهن صفر ظرفیتی پایدار شده بر حذف نیترات از خاک شنی

فاطمه نورعلی وند; احمد فرخیان فیروزی; علیرضا کیاست; مصطفی چرم; علی اکبر بابایی
تعداد مشاهده : 600 صفحه 1018-1032 PDF