دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 603 صفحه 1047-1056 PDF

بهینه‌سازی سامانه ترکیبی زهکش روباز و مخازن تأخیری

محمد ابراهیم بنی حبیب; سمیه سادات میرمومن; معصومه عیوضی
تعداد مشاهده : 341 صفحه 1086-1094 PDF
تعداد مشاهده : 389 صفحه 1095-1104 PDF
تعداد مشاهده : 1379 صفحه 1117-11130 PDF

تخمین پارامترهای تجربی روش SCS اصلاح شده در آبیاری جویچه ای

مصطفی قهرمان نژاد; سعید برومندنسب; عبدعلی ناصری; علی شینی دشتگل
تعداد مشاهده : 466 صفحه 1143-1157 PDF
تعداد مشاهده : 407 صفحه 1158-1172 PDF

مقایسه تبخیر-تعرق مرجع پنمن-مانتیث ASCE و پنمن-مانتیث فائو-56 در مقیاس های زمانی زیرروزانه مختلف: یک مطالعه عددی

فرزین پرچمی عراقی; سیّد مجید میرلطیفی; شجاع قربانی دشتکی; عدنان صادقی لاری
تعداد مشاهده : 3814 صفحه 1173-1189 PDF
تعداد مشاهده : 526 صفحه 1247-1261 PDF
تعداد مشاهده : 410 صفحه 1262-1277 PDF
تعداد مشاهده : 454 صفحه 1278-1287 PDF

شکل های معدنی فسفر و ارتباط آن با ویژگی های خاک در برخی خاک های آهکی استان فارس

ابوالفضل آزادی; مجید باقرنژاد; نجفعلی کریمیان; سید علی ابطحی
تعداد مشاهده : 1077 صفحه 1288-1296 PDF

غلظت کل و قابل جذب فلزات سنگین و ارزیابی شاخص های آلودگی در خاک های شهرستان زنجان

مهدی طاهری; محمد اسماعیلی آفتابدری; تورج خوش زمان; محمد تکاسی; محمد عباسی
تعداد مشاهده : 1647 صفحه 1297-1308 PDF
تعداد مشاهده : 567 صفحه 1309-1319 PDF

مطالعه کشت مریم گلی در شرایط استفاده از آب های آلوده به کادمیم و سرب

شهرام امیرمرادی; پرویز رضوانی مقدم; علیرضا کوچکی; شهناز دانش; امیر فتوت
تعداد مشاهده : 538 صفحه 1360-1375 PDF
تعداد مشاهده : 1331 صفحه 1376-1390 PDF