دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر جریان ورودی به مخزن سد شاهچراغی

محمد ابراهیم بنی حبیب; خدیجه حسنی; علیرضا مساح بوانی
تعداد مشاهده : 454 صفحه 1-14 PDF

تعیین حد آستانۀ کاهش عملکرد ریحان و ارزیابی مدل‌های جذب آب تحت شرایط تنش شوری

مهدی سرائی تبریزی; حسین بابازاده; مهدی همائی; فریدون کاوه; مسعود پارسی نژاد
تعداد مشاهده : 600 صفحه 30-40 PDF

کاربرد مدل‌سازی سری زمانی در پیش بینی نفوذ در بافت‌های مختلف خاک

شفیعه وزیرپور آرانی; حامد ابراهیمیان; حامد رفیعی; فرهاد میرزایی اصل شیرکوهی
تعداد مشاهده : 534 صفحه 41-51 PDF
تعداد مشاهده : 466 صفحه 52-62 PDF
تعداد مشاهده : 469 صفحه 77-87 PDF
تعداد مشاهده : 604 صفحه 88-98 PDF

پیش‌بینی تبخیر-تعرق مرجع ماهانه با استفاده از مدل سری‌های زمانی

حمید زارع ابیانه; علی افروزی; محسن میرزائی; حسین باقری
تعداد مشاهده : 649 صفحه 99-111 PDF
تعداد مشاهده : 379 صفحه 112-124 PDF

بررسی توانایی باکتری‌های فلاوباکتریوم به عنوان کود زیستی برای افزایش عملکرد گندم

هادی اسدی رحمانی; امیر لکزیان; جلال قادری; پیمان کشاورز; حسن حقیقت نیا; کامران مرزشاهی; محمود رضا رمضانپور; علی چراتی آرایی; علی محمدی ترکاشوند
تعداد مشاهده : 470 صفحه 125-135 PDF

بازسازی شرایط محیطی گذشته با استفاده از نشانگرهای زیستی و کانی‌شناسی رسی در رسوبات لسی شمال شرق ایران

علی شهریاری; فرهاد خرمالی; مارتین کهل; علیرضا کریمی; مریم موسوی دستنایی; ایوا لهندورف
تعداد مشاهده : 494 صفحه 149-161 PDF

ارتباط شکل‌های مختلف پتاسیم با کانی‌های رسی و تکامل خاک در برخی خاک های استان فارس

نیلوفر صدری; حمیدرضا اولیایی; ابراهیم ادهمی; مهدی نجفی قیری
تعداد مشاهده : 477 صفحه 172-185 PDF
تعداد مشاهده : 489 صفحه 186-193 PDF
تعداد مشاهده : 472 صفحه 194-209 PDF

بررسی مقاومت زمستانه در نعناع فلفلی ( .Mentha piperita L) با استفاده از شاخص نشت الکترولیت‌ها

احمد نظامی; مریم جانعلی زاده قزوینی; طیبه خیرخواه; مرتضی گلدانی; كمال حاج محمدنیا قالی باف
تعداد مشاهده : 330 صفحه 222-235 PDF

مقایسه الگوسازی بارندگی ماهانه با مدل‌های SVM و ANFIS (مطالعه موردی: شهرگنبدکاووس)

نسرین ضابط پیشخانی; سید مرتضی سیدیان; علی حشمت پور; حامد روحانی
تعداد مشاهده : 618 صفحه 236-246 PDF

تغییرات برخی شاخص های کم آبی تحت تاثیر تغییر اقلیم در حوضه آبریز تنگ پنج سزار

ملیحه مزین; علی محمد آخوند علی; علیرضا مساح بوانی; فریدون رادمنش
تعداد مشاهده : 637 صفحه 275-289 PDF
تعداد مشاهده : 353 صفحه 290-299 PDF

راهکارهای سازگاری گندم با شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی: شهرستان اهواز)

مهدی دلقندی; سعید برومند نسب; بهرام اندرزیان; علیرضا مساح بوانی
تعداد مشاهده : 529 صفحه 300-311 PDF

ارزیابی عملکرد دو مدل LARS-WG و ClimGen در تولید سری های زمانی بارش و درجه حرارت در ایستگاه تحقیقات دیم سیساب، خراسان شمالی

نجمه خلیلی; کامران داوری; امین علیزاده; حسین انصاری; حجت رضایی پژند; محمد کافی; بیژن قهرمان
تعداد مشاهده : 613 صفحه 322-333 PDF