دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تخمین تبخیر و تعرق واقعی بوسیله مدل اگرو هیدرولوژیکی و تکنیک سنجش از دور

مصطفی یعقوب زاده; سعید برومندنسب; زهرا ایزدپناه; حسام سیدکابلی
تعداد مشاهده : 814 صفحه 997-1008 PDF
تعداد مشاهده : 615 صفحه 1025-1042 PDF

ارزیابی سازه‌های کنترل و تنظیم کانال اصلی شیب آب با استفاده از HEC-RAS

مریم محمدی; فرزاد حسن پور; مجید عزیزپور پیرسرائی
تعداد مشاهده : 542 صفحه 1059-1074 PDF
تعداد مشاهده : 732 صفحه 1075-1089 PDF
تعداد مشاهده : 500 صفحه 1090-1101 PDF
تعداد مشاهده : 805 صفحه 1102-1113 PDF
تعداد مشاهده : 15091 صفحه 1114-1129 PDF

ریزمقیاس سازی نقشه رقومی کربن آلی خاک

شاهرخ فاتحی; جهانگرد محمدی; محمد حسن صالحی; عزیز مومنی; نورایر تومانیان; اعظم جعفری
تعداد مشاهده : 452 صفحه 1142-1157 PDF
تعداد مشاهده : 725 صفحه 1170-1179 PDF

رابطه شاخص گنجایش انتگرالی آب با برخی ویژگی های فیزیکی خاک در استان خراسان-رضوی

مهدی زنگی آبادی; منوچهر گرجی اناری; مهدی شرفا; سعید خاوری خراسانی; سعید سعادت
تعداد مشاهده : 477 صفحه 1192-1201 PDF
تعداد مشاهده : 914 صفحه 1219-1231 PDF
تعداد مشاهده : 402 صفحه 1232-1243 PDF
تعداد مشاهده : 378 صفحه 1244-1255 PDF

مقایسه تثبیت فسفر در نانورس های آلوفانی و غیرآلوفانی سازند کرج

محمد علی منجم; احمد حیدری; غلام باقری مرندی
تعداد مشاهده : 540 صفحه 1256-1269 PDF

تأثیر اسیدهای آلی و ورمی کمپوست بر تغییر شکل های مختلف پتاسیم در خاک های آهکی جنوب ایران

نیلوفر صدری; حمیدرضا اولیایی; ابراهیم ادهمی; مهدی نجفی قیری
تعداد مشاهده : 528 صفحه 1270-1281 PDF
تعداد مشاهده : 440 صفحه 1282-1293 PDF
تعداد مشاهده : 608 صفحه 1294-1308 PDF

بررسی تمرکز زمانی و روند بارش زمستانی ایستگاه های مرزی ایران طی نیم قرن اخیر

کیوان خلیلی; محمد ناظری تهرودی; رسول میرعباسی نجف آبادی; فرشاد احمدی
تعداد مشاهده : 432 صفحه 1309-1321 PDF

تعیین مدل پیش بینی عملکرد کلزا براساس شاخص های هواشناسی کشاورزی و پارامترهای اقلیمی در شهرستان مشهد

سیدجواد رسولی; مهدی نصیری محلاتی; محمدتقی ناصری پور یزدی; رضا قربانی
تعداد مشاهده : 764 صفحه 1322-1333 PDF