فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی واکنش عملکرد ارقام پنبه حساس و متحمل به خشکی در شرایط تنش کمبود آب

حمید رضا مهرآبادی; احمد نظامی; محمد کافی; ملیحه احمدی فرد

ارزیابی عملکرد مدل‌های سری زمانی خطی ARMA و غیرخطی آستانه TAR در مدل‌سازی دبی روزانه

فرشاد فتحیان; احمد فاخری فرد; یعقوب دین پژوه; سید سعید موسوی ندوشنی

برهمکنش باکتری‌ حل کننده فسفات و قارچ میکوریزا بر رشد و فراهمی فسفر سورگوم

عبدالحسین ضیائیان; علیرضا فرحبخش; حسین بشارتی; لادن جوكار

واسنجی مقادیر نیتروژن قابل استفاده و محتوی آب خاک با عملکرد دانه گندم دیم

ولی فیضی اصل; امیر فتوت; علیرضا آستارایی; امیر لکزیان; میراحمد موسوی شلمانی; علی خراسانی

غلظت فلزات سنگین در خاک‌های اراضی فضای سبز شرکت فولاد مبارکه

وحید مرادی نسب; مهران شیروانی; شمس اله ایوبی; محمدرضا بابایی

بررسی تأثیر مصرف تقسیطی کود اوره بر تلفات نیتروژن در کودآبیاری جویچه‌ای

فرید فیض اله پور; مهدی کوچک زاده; فریبرز عباسی; محمدنبی غیبی; رجب چوگان

تأثیر سه ناقل الکترون بر کاهش زیستی آهن فریک در دو خاک اسیدی و آهکی

ستاره شریفی; امیر لکزیان; علیرضا آستارایی; نسرین قربانزاده

تغییرات فصلی بارش و درجه حرارت حوضه آبخیز کشف رود در دوره های آتی با رویکرد مدل های گردش کلیسری CMIP5

امیرحسین آقاخانی افشار; یوسف حسن زاده; علی اصغر بسالت ‍‍‍‍‍‍‍پور; محسن پوررضا بیلندی