دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 746 صفحه 1347-1357 PDF
تعداد مشاهده : 468 صفحه 1358-1369 PDF
تعداد مشاهده : 399 صفحه 1370-1381 PDF
تعداد مشاهده : 362 صفحه 1382-1393 PDF
تعداد مشاهده : 405 صفحه 1394-1402 PDF
تعداد مشاهده : 369 صفحه 1403-1414 PDF

بررسی واکنش عملکرد ارقام پنبه حساس و متحمل به خشکی در شرایط تنش کمبود آب

حمید رضا مهرآبادی; احمد نظامی; محمد کافی; ملیحه احمدی فرد
تعداد مشاهده : 316 صفحه 1415-1425 PDF
تعداد مشاهده : 827 صفحه 1426-1439 PDF

ارزیابی عملکرد مدل‌های سری زمانی خطی ARMA و غیرخطی آستانه TAR در مدل‌سازی دبی روزانه

فرشاد فتحیان; احمد فاخری فرد; یعقوب دین پژوه; سید سعید موسوی ندوشنی
تعداد مشاهده : 635 صفحه 1440-1460 PDF

برهمکنش باکتری‌ حل کننده فسفات و قارچ میکوریزا بر رشد و فراهمی فسفر سورگوم

عبدالحسین ضیائیان; علیرضا فرحبخش; حسین بشارتی; لادن جوكار
تعداد مشاهده : 361 صفحه 1478-1488 PDF
تعداد مشاهده : 478 صفحه 1531-1542 PDF
تعداد مشاهده : 516 صفحه 1543-1555 PDF

واسنجی مقادیر نیتروژن قابل استفاده و محتوی آب خاک با عملکرد دانه گندم دیم

ولی فیضی اصل; امیر فتوت; علیرضا آستارایی; امیر لکزیان; میراحمد موسوی شلمانی; علی خراسانی
تعداد مشاهده : 490 صفحه 1556-1573 PDF

غلظت فلزات سنگین در خاک‌های اراضی فضای سبز شرکت فولاد مبارکه

وحید مرادی نسب; مهران شیروانی; شمس اله ایوبی; محمدرضا بابایی
تعداد مشاهده : 634 صفحه 1574-1583 PDF

بررسی تأثیر مصرف تقسیطی کود اوره بر تلفات نیتروژن در کودآبیاری جویچه‌ای

فرید فیض اله پور; مهدی کوچک زاده; فریبرز عباسی; محمدنبی غیبی; رجب چوگان
تعداد مشاهده : 421 صفحه 1584-1594 PDF
تعداد مشاهده : 438 صفحه 1607-1619 PDF
تعداد مشاهده : 464 صفحه 1620-1633 PDF
تعداد مشاهده : 586 صفحه 1634-1645 PDF

تأثیر سه ناقل الکترون بر کاهش زیستی آهن فریک در دو خاک اسیدی و آهکی

ستاره شریفی; امیر لکزیان; علیرضا آستارایی; نسرین قربانزاده
تعداد مشاهده : 366 صفحه 1646-1661 PDF
تعداد مشاهده : 332 صفحه 1673-1685 PDF
تعداد مشاهده : 545 صفحه 1686-1699 PDF
تعداد مشاهده : 438 صفحه 1700-1717 PDF

تغییرات فصلی بارش و درجه حرارت حوضه آبخیز کشف رود در دوره های آتی با رویکرد مدل های گردش کلیسری CMIP5

امیرحسین آقاخانی افشار; یوسف حسن زاده; علی اصغر بسالت ‍‍‍‍‍‍‍پور; محسن پوررضا بیلندی
تعداد مشاهده : 424 صفحه 1718-1732 PDF