دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 403 صفحه 345-358 PDF
تعداد مشاهده : 273 صفحه 372-385 PDF

ارتباط انرژی انتگرالی آب در دامنه‌های مختلف رطوبتی با شاخص S در خاک‌های با بافت متوسط و سبک

مهدی زنگی آبادی; منوچهر گرجی; مهدی شرفا; پیمان کشاورز; سعید سعادت
تعداد مشاهده : 369 صفحه 386-398 PDF

تعیین حداکثر طول پخشیدگی املاح در کانال سهمی شکل با بستر نفوذپذیر و نفوذناپذیر

سونیا زبردست; سیدحسن طباطبائی; فریبرز عباسی; منوچهر حیدرپور; کارلو گالتیری
تعداد مشاهده : 275 صفحه 399-410 PDF

تأثیر آبیاری زیرزمینی و مدیریت آبیاری بر مشخصه‌های رشد و اجزای عملکرد برنج در منطقه خشک و نیمه خشک

سیده مریم میرابوالقاسمی; مهدی قبادی نیا; احمدرضا قاسمی; محمدرضا نوری امامزاده‌ای
تعداد مشاهده : 303 صفحه 411-421 PDF
تعداد مشاهده : 572 صفحه 422-433 PDF
تعداد مشاهده : 316 صفحه 449-459 PDF

اثر متقابل کادمیم و روی بر رشد و ترکیب شیمیایی ذرت

سیروس صادقی; شاهین اوستان; نصرت اله نجفی; مصطفی ولیزاده; حسن منیری‌فر
تعداد مشاهده : 225 صفحه 460-477 PDF
تعداد مشاهده : 329 صفحه 478-489 PDF
تعداد مشاهده : 263 صفحه 509-521 PDF

تعیین مؤثرترین جزء خاکدانه در برآورد پایداری ساختمان خاک با بهره گیری از روش زمین آمار

سعیده بردسیری زاده; عیسی اسفندیارپور بروجنی; علی اصغر بسالت پور; پیمان عباس زاده دهجی
تعداد مشاهده : 374 صفحه 533-544 PDF
تعداد مشاهده : 562 صفحه 545-556 PDF
تعداد مشاهده : 452 صفحه 581-596 PDF

تأثیر قارچ آسپرژیلوس نایجر و کود سبز بر انحلال فسفر خاک در شرایط انکوباسیون

آزاده احسانی نژاد; علی عباسپور; حمیدرضا اصغری; حمیدرضا صمدلویی
تعداد مشاهده : 316 صفحه 597-608 PDF
تعداد مشاهده : 813 صفحه 609-626 PDF

تأثیر آرسنیک بر غلظت های فسفر، آهن، روی و منگنز در خاک و گیاه ذرت

طاهره منصوری; احمد گلچین; محمد بابااکبری سا ری
تعداد مشاهده : 367 صفحه 627-643 PDF

بررسی روند و زمان تغییر روند بارش حوضه دریاچه ارومیه

محمد ناظری تهرودی; فرشاد احمدی; کیوان خلیلی
تعداد مشاهده : 400 صفحه 644-659 PDF

اعتبارسنجی بازیابی‌های رطوبت خاک ماهواره مایکروویو اسموس

مژده جامعی; محمد موسوی بایگی; امین علیزاده; برویز ایران نژاد
تعداد مشاهده : 226 صفحه 660-672 PDF