دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 319 صفحه 1015-1030 PDF

کاربرد توابع مفصل ارشمیدسی و حدی در تحلیل چند متغیره جریان¬های کمینه حوضه آبریز دز

فرشاد احمدی; فریدون رادمنش; غلامعلی پرهام; رسول میرعباسی نجف آبادی
تعداد مشاهده : 340 صفحه 1031-1045 PDF
تعداد مشاهده : 456 صفحه 1060-1069 PDF

بررسی اثر پلی¬آکریل¬آمید در کنترل فرسایش بادی خاک شنی دشت آزادگان

فاطمه ارزاقی; احمد فرخیان فیروزی; نعیمه عنایتی ضمیر; بیژن خلیل مقدم
تعداد مشاهده : 202 صفحه 1070-1082 PDF
تعداد مشاهده : 266 صفحه 1083-1092 PDF

تأثیر مدیریت تلفیقی محصول بر کربن و اشکال نیتروژن خاک

امیرصالح بغدادی; مهیار بالازاده; علی کاشانی; فرید گل زردی
تعداد مشاهده : 3572 صفحه 1093-1107 PDF

ارزیابی ساختار خطا دربرخی مدل¬های توزیع اندازه ذرات خاک

فاطمه افراسیابی; حبيب خداورديلو; فرخ اسدزاده
تعداد مشاهده : 177 صفحه 1135-1147 PDF

تعیین حد بحرانی آهن برای لوبیا در استان مرکزی

محمدعلی خودشناس; جواد قدبیک لو; مسعود دادیور
تعداد مشاهده : 253 صفحه 1148-1158 PDF

کاربرد تئوری فرکتالی در کمّی‌سازی ساختمان برخی از راسته‌های خاک در استان فارس

علي‌ داد كرمي; روح اله زارع; وحیداله جهاندیده مهجن آبادی
تعداد مشاهده : 161 صفحه 1171-1186 PDF
تعداد مشاهده : 167 صفحه 1187-1199 PDF

بررسی پراکنش مکانی شاخص¬های بیولوژیک کیفیت خاک در مزارع گندم دشت پاسارگاد

وحید اله جهاندیده مهجن آبادی; علیداد کرمی; سید روح الله موسوی; هادی اسدی رحمانی
تعداد مشاهده : 323 صفحه 1247-1259 PDF
تعداد مشاهده : 820 صفحه 1232-1246 PDF

بررسی آزمایشگاهی نفوذپذیری ناهمسانگرد خاک¬های درشت دانه یکنواخت

فاطمه پیشرو; مرتضی بختیاری; نیما شهمی کرم زاده
تعداد مشاهده : 135 صفحه 1247-1259 PDF