دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 305 صفحه 1278-1289 PDF

ارزیابی اثر کاربری اراضی و برخی ویژگی‌های خاک بر هدایت هیدرولیکی اشباع

الهام افضلی مقدم; ناصر برومند; وحیدرضا جلالی; صالح سنجری
تعداد مشاهده : 175 صفحه 1302-1312 PDF
تعداد مشاهده : 174 صفحه 1325-1339 PDF
تعداد مشاهده : 127 صفحه 1313-1324 PDF
تعداد مشاهده : 251 صفحه 1340-1354 PDF
تعداد مشاهده : 132 صفحه 1355-1370 PDF
تعداد مشاهده : 166 صفحه 1383-1395 PDF

پیامد ترکیب¬های درختی مختلف و ویژگی¬های خاک بر جامعه میکروبی خاک

سمانه تاجیک; شمس الله ایوبی; جهانگیر خواجه علی; شعبان شتایی
تعداد مشاهده : 128 صفحه 1409-1422 PDF
تعداد مشاهده : 127 صفحه 1423-1431 PDF
تعداد مشاهده : 99 صفحه 1432-1446 PDF

یک روش ساده فیزیکی خالص¬سازی سپیولیت

مهدیه مومن; علیرضا کریمی کارویه; اکرم حلاج نیا; پریسا میرحسینی موسوی
تعداد مشاهده : 140 صفحه 1447-1455 PDF
تعداد مشاهده : 195 صفحه 1467-1480 PDF
تعداد مشاهده : 127 صفحه 1481-1496 PDF

بررسی روند تغییرات بارش¬های منطقه جنوب غرب آسیا

محمد ناظری تهرودی; حسین خزیمه نژاد
تعداد مشاهده : 365 صفحه 1511-1525 PDF