فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

تأثیر کاربری اراضی بر جمعیت میکروبی خاک و تغییرپذیری مکانی آنها در اراضی میرآباد، نقده

شیدا کبودی; فرزین شهبازی; ناصر علی اصغر زاد; نصرت اله نجفی; ناصر دواتگر

بررسی رهاسازی پتاسیم غیرتبادلی از برخی کانی¬های پتاسیم¬دار توسط عصاره‌گیرهای مختلف

ساناز اشرفی سعیدلو; میر حسن رسولی صدقیانی; عباس صمدی; محسن برین; ابراهیم سپهر