دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 469 صفحه 1526-1537 PDF
تعداد مشاهده : 236 صفحه 1538-1548 PDF
تعداد مشاهده : 221 صفحه 1575-1586 PDF

تحلیل پایداری کمی سامانه¬ی آبخوان (مطالعه موردی: خراسان جنوبی- آبخوان بیرجند)

حمید کاردان مقدم; محمد ابراهیم بنی حبیب; سامان جوادی
تعداد مشاهده : 241 صفحه 1587-1601 PDF

تأثیر کاربری اراضی بر جمعیت میکروبی خاک و تغییرپذیری مکانی آنها در اراضی میرآباد، نقده

شیدا کبودی; فرزین شهبازی; ناصر علی اصغر زاد; نصرت اله نجفی; ناصر دواتگر
تعداد مشاهده : 220 صفحه 1602-1610 PDF

اثر ماده آلی بر توزیع شکل‌های شیمیایی کادمیم در خاک در محیط ریشه ذرت

فائزه لطفی; امیر فتوت; رضا خراسانی; مهدی بحرینی
تعداد مشاهده : 202 صفحه 1611-1622 PDF
تعداد مشاهده : 167 صفحه 1637-1650 PDF
تعداد مشاهده : 181 صفحه 1712-1723 PDF

رابطه خاک با اقلیم و سطوح ژئومورفیک در منطقه راین استان کرمان

ليلی نژادزمانی; محمد هادی فرپور; اعظم جعفری
تعداد مشاهده : 189 صفحه 1724-1739 PDF

بررسی رهاسازی پتاسیم غیرتبادلی از برخی کانی¬های پتاسیم¬دار توسط عصاره‌گیرهای مختلف

ساناز اشرفی سعیدلو; میر حسن رسولی صدقیانی; عباس صمدی; محسن برین; ابراهیم سپهر
تعداد مشاهده : 168 صفحه 1740-1754 PDF