دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 126 صفحه 1-11 PDF
تعداد مشاهده : 107 صفحه 13-27 PDF
تعداد مشاهده : 115 صفحه 29-43 PDF

تأثیر نوع و منبع کود مصرفی بر توزیع عناصر غذایی در برگ و میوه کیوی

فاطمه حسن زاده نارنج‌بنی; رضا ابراهیمی گسکرئی; بیژن مرادی; طاهره رئیسی
تعداد مشاهده : 87 صفحه 59-72 PDF
تعداد مشاهده : 81 صفحه 73-85 PDF

بررسی کارایی روش¬های رقومی به¬منظور ارزیابی تناسب کیفی اراضی (مطالعه¬ی موردی: دشت شهرکرد، استان چهارمحال و بختیاری)

زهره مصلح; محمدحسن صالحی; اعظم جعفری; عبدالمحمد محنت کش; عیسی اسفندیارپور بروجنی
تعداد مشاهده : 99 صفحه 87-99 PDF

پاسخ برخی شاخص¬های کیفیت خاک و عملکرد محصول به مدیریت تلفیقی خاک¬ورزی ¬و گیاه پوششی در زراعت کدو تخمه کاغذی

اسماعیل اسفندیاری اخلاص; محسن نائل; محسن شکل آبادی; جواد حمزه ئی; علی اکبر صفری سنجانی
تعداد مشاهده : 100 صفحه 113-126 PDF

تثبیت سرب در یک خاک آهکی با استفاده از اصلاح¬کننده¬های آلی و معدنی

سمیه سفیدگر شاهکلایی; مجتبی بارانی مطلق; فرهاد خرمالی; اسماعیل دردی پور
تعداد مشاهده : 83 صفحه 127-142 PDF
تعداد مشاهده : 131 صفحه 143-154 PDF
تعداد مشاهده : 85 صفحه 169-183 PDF
تعداد مشاهده : 127 صفحه 199-212 PDF