دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 266 صفحه 447-462 PDF
تعداد مشاهده : 133 صفحه 463-473 PDF

بررسی تغییرات شوری پروفیل خاک 4 محصول زراعی دشت قزوین تحت آبیاری تیپ با مدل AquaCrop

هادی رمضانی اعتدالی; مریم پاشازاده; بیژن نظری; عباس ستوده¬نیا; عباس کاویانی
تعداد مشاهده : 143 صفحه 475-487 PDF

ارزیابی تأثیر شوری آب آبیاری و تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گوجه¬گیلاسی

جواد رمضانی مقدم; یاسر حسینی; محمدرضا نیک پور; عطیه عبدلی
تعداد مشاهده : 167 صفحه 489-500 PDF
تعداد مشاهده : 135 صفحه 501-516 PDF
تعداد مشاهده : 495 صفحه 517-529 PDF
تعداد مشاهده : 94 صفحه 531-545 PDF

تأثیر کاربرد برخی اسیدهای آلی بر ویژگی¬های رشدی و غلظت عناصر غذایی ذرت علوفه¬ای

اکبر حسنی; مریم اعتمادیان; مهدی نورزداه حداد; مهرداد حنیف ئی
تعداد مشاهده : 125 صفحه 547-558 PDF
تعداد مشاهده : 102 صفحه 573-585 PDF
تعداد مشاهده : 116 صفحه 587-599 PDF
تعداد مشاهده : 104 صفحه 601-616 PDF