دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

بررسی ضرایب ورودی گیاهی مدل WOFOST در شرایط کم آبیاری بخشی ریشه برای گیاه آفتابگردان

سیده فاطمه هاشمی; علی شاهنظری; محمود رایینی; علی قدمی فیروز آبادی; ابراهیم امیری
تعداد مشاهده : 79 صفحه 647-660 PDF
تعداد مشاهده : 247 صفحه 661-674 PDF
تعداد مشاهده : 72 صفحه 675-690 PDF

شبیه سازی تغییرات نیتروژن خاک و گیاه توسط مدل CERES-Wheat

فرزاد مندنی; بابک غلامی; علیرضا باقری; غلامرضا محمدی
تعداد مشاهده : 56 صفحه 691-707 PDF

تاثیر بیوچار و کمپوست ضایعات هرس و تلقیح میکروبی بر فراهمی فسفر

میرحسن رسولی صدقیانی; رقیه واحدی; محسن برین
تعداد مشاهده : 264 صفحه 709-722 PDF
تعداد مشاهده : 45 صفحه 723-736 PDF

نقشه¬برداری رقومی کربن آلی خاک (مطالعه موردی: مریوان، استان کردستان)

شلیر اسکندری; کمال نبی اللهی; روح الله تقی زاده مهرجردی
تعداد مشاهده : 65 صفحه 737-750 PDF

تغییرات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک تحت تأثیر شدت چرای دام در مراتع مغان

سیما جعفری; اردوان قربانی; کاظم هاشمی مجد; سحر غفاری
تعداد مشاهده : 44 صفحه 751-762 PDF

تأثیر زئولیت، ورمی¬کمپوست و کود حیوانی بر رشد و جذب عناصر کم مصرف در ذرت

سیده زهره تقدیسی حیدریان; رضا خراسانی; حجت امامی
تعداد مشاهده : 49 صفحه 763-778 PDF
تعداد مشاهده : 35 صفحه 809-820 PDF
تعداد مشاهده : 49 صفحه 821-830 PDF
تعداد مشاهده : 41 صفحه 831-848 PDF