دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

ارزیابی مدل هیدرولوژیک SWAT در شبیه¬سازی بیلان آب در حوضه¬های آبریز مناطق نیمه-خشک (مطالعه موردی: حوضه آبریز زاینده¬رود)

محمدامین امینی; غزاله ترکان; سیدسعید اسلامیان; محمدجواد زارعیان; علی اصغر بسالت پور
تعداد مشاهده : 17 صفحه 849-863 PDF

اثر شوری آب و کمبود ازت خاک، بر ضریب K_s و مقدار آب سهل‌الوصول ذرت

رضا سعیدی; عباس ستوده نیا; هادی رمضانی اعتدالی; بیژن نظری; عباس کاویانی
تعداد مشاهده : 23 صفحه 865-878 PDF

اثر مدیریت آبشویی بر تغییرات شوری در سیستم آبیاری قطره¬ای زیر¬سطحی (مطالعه موردی: سمنان)

حسین دهقانی سانیچ; حمیدرضا حاجی آقابزرگی; علی اصغر قائمی; مسعود نوشادی
تعداد مشاهده : 14 صفحه 879-890 PDF

بررسی رابطه خاک- لندفرم در جنوب هرات، غرب افغانستان

فرسیلا محمودیان; علیرضا کریمی کارویه; امیر لکزیان
تعداد مشاهده : 17 صفحه 905-918 PDF
تعداد مشاهده : 8 صفحه 919-930 PDF
تعداد مشاهده : 10 صفحه 931-942 PDF
تعداد مشاهده : 4 صفحه 977-985 PDF
تعداد مشاهده : 9 صفحه 987-1001 PDF
تعداد مشاهده : 5 صفحه 1003-1012 PDF