فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

ارزیابی مدل هیدرولوژیک SWAT در شبیه¬سازی بیلان آب در حوضه¬های آبریز مناطق نیمه-خشک (مطالعه موردی: حوضه آبریز زاینده¬رود)

محمدامین امینی; غزاله ترکان; سیدسعید اسلامیان; محمدجواد زارعیان; علی اصغر بسالت پور
بازدید: 310

اثر شوری آب و کمبود ازت خاک، بر ضریب K_s و مقدار آب سهل‌الوصول ذرت

رضا سعیدی; عباس ستوده نیا; هادی رمضانی اعتدالی; بیژن نظری; عباس کاویانی
بازدید: 143

اثر مدیریت آبشویی بر تغییرات شوری در سیستم آبیاری قطره¬ای زیر¬سطحی (مطالعه موردی: سمنان)

حسین دهقانی سانیچ; حمیدرضا حاجی آقابزرگی; علی اصغر قائمی; مسعود نوشادی
بازدید: 153

بررسی رابطه خاک- لندفرم در جنوب هرات، غرب افغانستان

فرسیلا محمودیان; علیرضا کریمی کارویه; امیر لکزیان
بازدید: 190
بازدید: 121