فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

تأثیر مدیریت آبیاری (نوع سیستم و تنش کم ‌آبی) بر عملکرد و شاخص‌های فیزیولوژیکی انگور (مطالعه موردی منطقه ناغان)

فاطمه فتاحی ناغانی; مهدی قبادی نیا; عبدالرحمن محمدخانی; محمدرضا نوری امامزاده ئی
بازدید: 46
بازدید: 56

اثر اسید هیومیک بر شاخص¬هاي فيزيولوژيكي كمبود آهن در گیاه کلزا (رقم هایولا 308)

طالب نظری; مجتبی بارانی مطلق; اسماعیل دردی پور; رضا قربانی نصرآبادی; سمیه سفیدگر شاهکلایی
بازدید: 96

تغییرات مکانی ذرات معدنی خاک با استفاده از زمین آمار و سنجش از دور جهت پهنه‌بندی بافت خاک

فرخ اسد زاده; کمال خسروی اقدم; نفیسه یغمائیان مهابادی; حسن رمضان پور
بازدید: 141