فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

تعیین تابع تولید و ضریب حساسیت دو رقم پنبه (گلستان و ب557)

صالح مهموم سالکویه; ابوطالب هزارجریبی; قربان قربانی نصرآباد; مهدی ذاکری نیا
بازدید: 46

بررسی وضعیت جريان آب در دریاچه هفت برم با استفاده از فناوری تکه¬نگاری صوتی

مسعود بحرینی مطلق; رضا روزبهانی; مرتضی افتخاری; علیرضا کاوسی حیدری; سینا ابوالحسینی
بازدید: 59

تخمین تغذیه به آبخوان الشتر در استان لرستان

زیبا عربی جوانمرد; هادی جعفری
بازدید: 38

مطالعه پتانسیل فرسایش بادی استان کرمان با استفاده از تحلیل فصلی گلباد و گلماسه

سمیرا زمانی; مجید محمودآبادی; نجمه یزدان پناه; محمدهادی فرپور
بازدید: 33
بازدید: 30
بازدید: 68

بررسی تغییرات مكاني برخی ويژگي¬هاي خاك و عملكرد گل محمدی (مطالعه موردی شهرستان بردسیر، استان کرمان)

مرتضی بهمنی; جهانگرد محمدی; عیسی اسنفدیارپور بروجنی; حمیدرضا متقیان; کرامت اله سعیدی
بازدید: 115

مطالعه ایزوترم‌های جذب لاکاز توسط مونتموریلونیت K10 و زئولیت

حدیثه رحمانی; امیر لکزیان; علیرضا کریمی; اکرم حلاج نیا
بازدید: 35