دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

مقایسه تأثیر روش‌های تلفیقی و متداول کوددهی بر عملکرد کلزا و وی‍ژگی‌های شیمیایی خاک

صباحی صباحی; قلاوند قلاوند; مدرس ثانوی مدرس ثانوی; اصغرزاده اصغرزاده
تعداد مشاهده : 1619 PDF

تنوع پلاسمیدهای باکتریهای سینوریزوبیوم (انسیفر)

کریمی کریمی; لکزیان لکزیان; خاوازی خاوازی; اصغر زاده اصغر زاده
تعداد مشاهده : 1728 PDF
تعداد مشاهده : 1614 PDF

تعیین خطای برآورد عامل فرسایش پذیری USLE در خاک های آهکی شمال‌غربی ایران

واعظی واعظی; بهرامی بهرامی; صادقی صادقی; مهدیان مهدیان
تعداد مشاهده : 1609 PDF
تعداد مشاهده : 2424 PDF
تعداد مشاهده : 1431 PDF

ارائه مدل‌های رگرسیونی چند متغیره برآورد رسوب درحوضه های شمال استان خراسان

خداشناس .kh خداشناس; قهرمان قهرمان; داوری داوری; ناظریان ناظریان
تعداد مشاهده : 1567 PDF

فراهمی نیتروژن و آهن از خاک غنی شده با پودر خون و تأثیر آن بر رشد گیاه ذرت

قربان زاده قربان زاده; حق نیا حق نیا; لکزیان لکزیان; فتوت فتوت
تعداد مشاهده : 1925 PDF
تعداد مشاهده : 1524 PDF

تحلیل جریان برروی آبگیر جانبی در آبراهه قوسی با استفاده از مدل فیزیکی

پیرستانی پیرستانی; مجدزاده طباطبائی مجدزاده طباطبائی; برخورداری برخورداری
تعداد مشاهده : 1667 PDF

مطالعه برخی از پارامترهای هیدرولیکی جریان در مجاری روباز انحناء‌دار

صفرپور صفرپور; امیری تکلدانی امیری تکلدانی; ابوالقاسمی ابوالقاسمی; هورفر هورفر
تعداد مشاهده : 1503 PDF

مقایسه تغییرات رسوب با جهت دامنه و طول کرت در برآورد فرسایش خاک ناشی از رگبارها

صادقی صادقی; بشری سه قلعه بشری سه قلعه; رنگ آور رنگ آور
تعداد مشاهده : 1372 PDF

مدل پیش بینی بارکف در رودخانه فصلی

اسماعیلی اسماعیلی; شفاعی بجستان شفاعی بجستان; كاشفی پور كاشفی پور
تعداد مشاهده : 1646 PDF

مدل سازی رسوب ناشی از رگبارها با استفاده از متغیّرهای باران و روانآب

غلامی غلامی; صادقی صادقی; خالدی درویشان خالدی درویشان; تلوری تلوری
تعداد مشاهده : 1418 PDF

برنامه کامپیوتری برای محاسبه پارامترهای توابع هندسی جویچه

سروش سروش; مصطفی زاده فرد مصطفی زاده فرد
تعداد مشاهده : 1496 PDF

تأثیر پساب تصفیه شده بر جذب برخی عناصر توسط چمن در بافت‌های مختلف خاک

سروش سروش; موسوی موسوی; رزمجو رزمجو; مصطفی زاده فرد مصطفی زاده فرد
تعداد مشاهده : 1337 PDF

تعیین تابع تولید و ضریب حساسیت محصول به آب برای سه رقم پنبه در منطقه گرگان

امامی امامی; قهرمان قهرمان; داوری داوری; تمسكی تمسكی
تعداد مشاهده : 1285 PDF
تعداد مشاهده : 1260 PDF

مقایسه چند مدل برآورد تبخیر-تعرق گِیاه مرجع در یک اقلیم سرد نیمه خشک، به منظور استفاده بهینه از مدل‌های تابش

سبزی پرور سبزی پرور; تفضلی تفضلی; زارع ابیانه زارع ابیانه; موسوی بایگی موسوی بایگی; غفوری غفوری; محسنی موحد محسنی موحد; مریانجی مریانجی
تعداد مشاهده : 1629 PDF
تعداد مشاهده : 1319 PDF

ارزیابی عملکرد سیستم زهکشی زیرزمینی با پوشش پوسته برنج (مطالعه موردی: شبکه زهکشی شرکت ران بهشهر)

ابراهیمیان ابراهیمیان; لیاقت لیاقت; پارسی نژاد پارسی نژاد; اکرم اکرم
تعداد مشاهده : 1319 PDF

تأثیر سطوح مختلف پادلینگ بر تغییرات رطوبت و چگالی حجمی سه بافت خاک غالب در اراضی شالیزاری استان گیلان

یوسفی مقدم یوسفی مقدم; موسوی موسوی; مصطفی زاده فرد مصطفی زاده فرد; همت همت
تعداد مشاهده : 1285 PDF

بررسی اثرات استفاده از کمپوست قارچ مصرف شده (SMC) در برخی از خصوصیات شیمیایی خاک و آب آبشویی

وهابی ماشك وهابی ماشك; میر سید حسینی میر سید حسینی; شرفا شرفا; حاتمی حاتمی
تعداد مشاهده : 1676 PDF
تعداد مشاهده : 1407 PDF

مقیاس سازی و پیش بینی نیمرخ رطوبت خاک در فاز توزیع مجدد

صادقی صادقی; قهرمان قهرمان; داوری داوری
تعداد مشاهده : 1390 PDF

معرفی روش مناسب پر کردن ستونهای دست خورده خاک و ارزیابی آن جهت حصول محیط متخلخل همگن

هاشمی نژاد هاشمی نژاد; غلامی توران پشتی غلامی توران پشتی
تعداد مشاهده : 1153 PDF
تعداد مشاهده : 1797 PDF

بررسی پتانسیل اقلیمی کشت گندم دیم در استان آذربایجان شرقی

كمالی كمالی; صدقیانی پور صدقیانی پور; صداقت كردار صداقت كردار
تعداد مشاهده : 1481 PDF

افزایش بهره وری آب کشاورزی در مزارع تحت آبیاری منطقه برخوار اصفهان

وظیفه دوست وظیفه دوست; علیزاده علیزاده; کمالی کمالی; فیضی فیضی
تعداد مشاهده : 1292 PDF