دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 1380 PDF

اثر فاضلاب کارخانه چرم سازی بر میزان کروم و تعیین شکلهای شیمیایی آن در خاک

محمد پوران محمد پوران; فتوت فتوت; حق نیا حق نیا; حلاج نیا حلاج نیا; چمساز چمساز
تعداد مشاهده : 2433 PDF

تاثیر آهن و منگنز بر جذب کادمیوم در آفتابگردان و ذرت

حلاج نیا حلاج نیا; لكزیان لكزیان; حق نیا حق نیا; رمضانیان رمضانیان
تعداد مشاهده : 1250 PDF
تعداد مشاهده : 1505 PDF
تعداد مشاهده : 3852 PDF

تخمین رطوبت نقطه عطف منحنی رطوبتی با استفاده از ویژگی‌های زودیافت خاک

امامی امامی; نیشابوری نیشابوری; شرفاء شرفاء; لیاقت لیاقت

بررسی و پهنه بندی تنش های گرمایی موثر بر محصولات کشاورزی استان خراسان رضوی با استفاده از GIS

میان آبادی میان آبادی; موسوی بایگی موسوی بایگی; ثنایی نژاد ثنایی نژاد; نظامی نظامی

مطالعه آزمایشگاهی میزان آبگذری سیستم آبگیری از کف ا استفاده از محیط متخلخل تحت اثر جریان رسوبدار

نقوی نقوی; خداشناس خداشناس; فغفور مغربی فغفور مغربی; اسماعیلی اسماعیلی; کورش وحید کورش وحید
تعداد مشاهده : 1193 PDF