دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 1703 PDF

اثر کلرید پتاسیم بر جذب کادمیوم توسط کلزا و آفتابگردان در یک خاک آلوده

خسروی خسروی; ثواقبی فیروز آبادی ثواقبی فیروز آبادی; فرحبخش فرحبخش
تعداد مشاهده : 1207 PDF

تأثیر باکتری ریزوبیوم لگومینوراروم بیوار فازئولی بر جذب و افزایش تحمل به آرسنیک در گیاه لوبیا

لكزیان لكزیان; حلاج نیا حلاج نیا; نصیری محلاتی نصیری محلاتی; نیك بین نیك بین
تعداد مشاهده : 1248 PDF

بررسی تغییرات کیفیت شیمیایی فاضلاب ‌خام و پساب شهری در اثر عبور از ستون‌های‌ خاک

حسین پور حسین پور; حق نیا حق نیا; علیزاده علیزاده; فتوت فتوت
تعداد مشاهده : 1352 PDF

تأثیر نوع و تعداد متغیرهای ورودی در برآورد منحنی نگهداشت رطوبتی و هدایت هیدرولیکی اشباع

موذن زاده موذن زاده; قهرمان قهرمان; فتحعلیان فتحعلیان; خوشنود یزدی خوشنود یزدی
تعداد مشاهده : 1295 PDF

تأثیر عناصر مس و روی در قابلیت جذب کادمیوم در ذرت و آفتابگردان

لكزیان لكزیان; حلاج نیا حلاج نیا; حق نیا حق نیا; رمضانیان رمضانیان
تعداد مشاهده : 1256 PDF

اثر مقدار و نحوه اختلاط کود مرغی با خاک بر برخی خصوصیات خاک و عملکرد گیاه ذرت

فلاح فلاح; قلاوند قلاوند; قنبریان قنبریان; یدوی یدوی
تعداد مشاهده : 1955 PDF
تعداد مشاهده : 1489 PDF

ارزیابی مدل‌های طراحی حوضچه‌های رسوبگیر آبیاری

سجادی سجادی; شفاعی بجستان شفاعی بجستان; بینا بینا
تعداد مشاهده : 1388 PDF

مقایسه آبگذری آبگیر کفی با محیط متخلخل در جریان‌های زلال و رسوبدار

نقوی نقوی; فغفور مغربی فغفور مغربی; اسماعیلی اسماعیلی; خداشناس خداشناس; کورش وحید کورش وحید
تعداد مشاهده : 1158 PDF

بررسی تأثیر فرم بستر بر روی ضریب زبری به کمک تلفیق روش عددی و آزمایشگاهی در جریان‌های غیر ماندگار

اسماعیلی اسماعیلی; کاشفی پور کاشفی پور; شفاعی بجستان شفاعی بجستان
تعداد مشاهده : 1190 PDF

پالایش زیستی خاک های آلوده به نفت خام با کودهای شیمیایی

شریفی حسینی شریفی حسینی; شهبازی شهبازی; یزدی پور یزدی پور; كامرانفر كامرانفر
تعداد مشاهده : 1732 PDF
تعداد مشاهده : 1298 PDF

ارزیابی دقت شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی تبخیر- تعرق گیاه سیر بر اساس داده های لایسیمتری در منطقه همدان

زارع ابیانه زارع ابیانه; قاسمی قاسمی; بیات ورکشی بیات ورکشی; معروفی معروفی
تعداد مشاهده : 1475 PDF