دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تأثیر تنش خشکی بر سیستم تثبیت نیتروژن باکتری Sinorhizobium و انباشت متابولیت‌های سازگار در گیاه یونجه (Medicago sativa sp.) رقم بمی

محبوبه ابوالحسنی زراعتكار; امیر لکزیان; ابوالفضل غلامحسین پور جعفری; عبدالرضا اخگر
تعداد مشاهده : 1168 PDF
تعداد مشاهده : 1620 PDF

بررسی شرایط رسوب گذاری کربنات کلسیم در پوشش ژئوتکستایل زهکشهای کشاورزی در شرایط آزمایشگاهی

مهدی قبادی نیا; حسن رحیمی; الینا فلاویا; تیمور سهرابی; احمدعلی پوربابایی; آلریچ واسکونسلوس
تعداد مشاهده : 1208 PDF

انتقال و نگهداشت باکتری در خاکهای آهکی تحت شرایط جریان غیراشباع

احمد فرخیان فیروزی; مهدی همایی; اروین کلومپ; روی کستیل; مرتضی ستاری
تعداد مشاهده : 1145 PDF

اثر سیدروفور دسفروکسامین بی ((DFO-B بر جذب سرب بوسیله کانی مونت موریلونایت

محسن حمیدپور; محمود کلباسی; مجید افیونی; حسین شریعتمداری
تعداد مشاهده : 1541 PDF

تعیین عمق بهینه آبیاری محصولات زراعی در شرایط شوری با استفاده از مدلSWAP

وحیدرضا وردی‌نژاد; تیمور سهرابی; نادر حیدری; شهاب عراقی‌نژاد; محمد فیضی
تعداد مشاهده : 1260 PDF
تعداد مشاهده : 1503 PDF

برآورد نفوذ تجمعی آب به خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در خاک های آهکی

فرزین پرچمی عراقی; سیدمجید میرلطیفی; شجاع قربانی دشتكی; محمدحسین مهدیان
تعداد مشاهده : 2902 PDF

بررسی دینامیکی استحصال آب از مه با نگرشی بر نظریه فرکتال

محمدصادق غضنفری مقدم; امین علیزاده; مهیار ناصری مقدم; سیدمحمد موسوی بایگی
تعداد مشاهده : 1257 PDF
تعداد مشاهده : 1200 PDF

تأثیر مقادیر مختلف آب خاک بر توسعه ریشه ذرت

راضیه خلیلی‌راد; سیدخلاق میرنیا; حسینعلی بهرامی
تعداد مشاهده : 1160 PDF

تغییرات مصرف آب در مدیریت های مختلف آبیاری و تاثیر آن بر میزان عملکرد ارقام مختلف برنج

مجتبی رضایی; محمدکریم معتمد; عذرا یوسفی فلكدهی; ابراهیم امیری
تعداد مشاهده : 1121 PDF

اثر سه روش آبیاری میکرو و سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد گوجه فرنگی 1

سیدحسین صدرقاین; مهدی اکبری; هادی افشار; محمدمهدی نخجوانی مقدم
تعداد مشاهده : 1272 PDF

گوجه فرنگی در شرایط توأمان تنش شوری و خشکی در منطقه کرج

مسعود محمدی; عبدالمجید لیاقت; حسین مولوی
تعداد مشاهده : 1907 PDF