دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 9869 PDF
تعداد مشاهده : 929 PDF
تعداد مشاهده : 983 PDF

بهینه‌سازی کودآبیاری جویچه ای از دیدگاه زیست محیطی

مریم نوابیان; عبدالمجید لیاقت; رضا کراچیان; فریبرز عباسی
تعداد مشاهده : 995 PDF
تعداد مشاهده : 988 PDF
تعداد مشاهده : 1401 PDF
تعداد مشاهده : 1684 PDF
تعداد مشاهده : 1243 PDF

تعیین هدایت الکتریکی ظاهری خاک به روش تماس مستقیم

جلال برادران مطیع; محمد حسین آق خانی; محمدحسین عباسپور فرد; امیر لکزیان
تعداد مشاهده : 1709 PDF
تعداد مشاهده : 1160 PDF
تعداد مشاهده : 1014 PDF

پیش‌بینی رطوبت نیمرخ خاک در سه مزرعه گندم با استفاده از مدل SWAP

هادی دهقان; امین علیزاده; سید ابوالقاسم حقایقی‌مقدم; حسین انصاری
تعداد مشاهده : 1042 PDF
تعداد مشاهده : 1225 PDF