دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

بررسی تاثیر زئولیت و سوپر فسفات تریپل بر توزیع سرب، روی و کادمیوم در ضایعات معدن

محمدی ثانی محمدی ثانی; آستارایی آستارایی; فتوت فتوت; لکزیان لکزیان; طاهری طاهری
تعداد مشاهده : 952 PDF

بررسی آزمایشگاهی اثر شکل ذرات رسوبی بستر بر ضریب زبری مانینگ

بهرامی یاراحمدی بهرامی یاراحمدی; شفاعی بجستان شفاعی بجستان
تعداد مشاهده : 1147 PDF
تعداد مشاهده : 1143 PDF

مطالعه آزمایشگاهی کاهش نیترات از آب شرب با استفاده از نانو ذرات دو فلزی آهن/مس

موسی حسینی موسی حسینی; خلقی خلقی; عطایی آشتیانی عطایی آشتیانی; باقری محققی باقری محققی
تعداد مشاهده : 1124 PDF

کالیبراسیون و ارزیابی مدل هیدرولوژیکی IHACRES به منظور شبیه سازی جریان روزانه

زارعی زارعی; حبیب نژاد روشن حبیب نژاد روشن; شاهدی شاهدی; قنبرپور قنبرپور
تعداد مشاهده : 1219 PDF
تعداد مشاهده : 1159 PDF

تخمین شوری نیمرخ خاک در شبکه آبیاری و زهکشی دشت تبریز با استفاده از مدل های SaltMod و شبکه عصبی مصنوعی

حق وردی حق وردی; محمدی محمدی; محسنی موحد محسنی موحد; قهرمان قهرمان; افشار افشار
تعداد مشاهده : 1021 PDF

تخمین مقاومت برشی خاک با استفاده از توابع انتقالی و توابع پیش بینی فضایی خاک

خلیل مقدم خلیل مقدم; افیونی افیونی; جلالیان جلالیان; عباسپور عباسپور; دهقانی دهقانی
تعداد مشاهده : 1253 PDF
تعداد مشاهده : 1291 PDF

مقایسه مدلPERSIANN با روشهای درون یابی به منظور کاربرد در تخمین مقادیر بارندگی روزانه(مطالعه موردی: خراسان شمالی)

غضنفری مقدم غضنفری مقدم; علیزاده علیزاده; موسوی بایگی موسوی بایگی; فرید حسینی فرید حسینی; بنایان اول بنایان اول
تعداد مشاهده : 1099 PDF