دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

توزیع عناصر آرسنیک و سلنیوم در خاک های اطراف معدن مس سرچشمه کرمان

محمدرضا شایسته فر; نجمه شفیعی; حسین شیرانی; علی رضایی; محمدرضا کارگر دیانتی
تعداد مشاهده : 1773 PDF
تعداد مشاهده : 729 PDF
تعداد مشاهده : 775 PDF
تعداد مشاهده : 3589 PDF

تاثیر توام آبپایه و طوق در کاهش عمق آب شستگی اطراف پایه های پل استوانه ای

سینا رازی; علی حسین زاده دلیر; فرزین سلماسی; داود فرسادی زاده
تعداد مشاهده : 633 PDF
تعداد مشاهده : 693 PDF

کاربرد بعد فراکتال اندازه ذرات خاک در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع

وحید یزدانی; بیژن قهرمان; کامران داوری; محمدابراهیم فاضلی
تعداد مشاهده : 1300 PDF

اثر پساب تصفیه شده، همراه با محلول پاشی کود کامل بر برخی خصوصیات کمی و کیفی علوفه ارزن دم روباهی (Setaria italica)

امیر احمدی آغ تپه; احمدرضا قنبری; علیرضا سیروس مهر; براتعلی سیاه سر; محمدرضا اصغری پور
تعداد مشاهده : 665 PDF

تعیین تابع برتر آب – شوری - عملکرد در دو رقم پنبه

محمدحسین نجفی مود; امین علیزاده; کامران داوری; محمد کافی; علی شهیدی
تعداد مشاهده : 653 PDF
تعداد مشاهده : 967 PDF

جنگلکاری های حاشیه رودخانه دز اثر متفاوتی بر جانوران خاک دارند

احسان صیاد; سید محسن حسینی; وحید حسینی; محمدحسن صالحه شوشتری
تعداد مشاهده : 659 PDF
تعداد مشاهده : 832 PDF

اثر تراکم و بافت خاک بر رشد ریشه و اندام‌های هوایی گندم

سحر اخوان; محمود شعبانپور; مسعود اصفهانی
تعداد مشاهده : 1362 PDF

تأثیر تنش شوری ناشی از کلرور سدیم و کلسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف کلزای بهاره

علی چراتی آرائی; فرید عباس زاده; ولی اله رامئه; رضا رضایی سوخت آبندانی
تعداد مشاهده : 691 PDF

پرش هیدرولیکی بر روی بستر با زبری های نیم استوانه ای شکل

پرستو پارسامهر; علی حسین زاده دلیر; داود فرسادی زاده; اکرم عباسپور
تعداد مشاهده : 887 PDF