دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

ارزیابی مرفولوژی ریشة ذرت تحت کود‌آبیاری با روش‌های قطره‌ای سطحی و زیرسطحی

صمد اسفندیاری; حسین دهقانی سانیج; امین علیزاده; كامران داوری
تعداد مشاهده : 1138 صفحه 1064-1071 PDF
تعداد مشاهده : 741 صفحه 1072-1082 PDF

برهمکنش آهک، ماده آلی و آهن بر جذب فسفر در گیاه ذرت

لیلی السادات قرشی; غلامحسین حق نیا; امیر لکزیان; رضا خراسانی
تعداد مشاهده : 867 صفحه 1083-1091 PDF
تعداد مشاهده : 1366 صفحه 1128-1139 PDF
تعداد مشاهده : 1118 صفحه 1140-1151 PDF
تعداد مشاهده : 1159 صفحه 1152-1160 PDF

بررسی توزیع کبالت در برخی آلفی سولهای حاوی تجمعات آهن و منگنز

محمدجواد محبی صادق; احمد حیدری; فریدون سرمدیان; غلامرضا ثواقبی
تعداد مشاهده : 845 صفحه 1171-1180 PDF
تعداد مشاهده : 1723 صفحه 1181-1189 PDF
تعداد مشاهده : 1002 صفحه 1190-1199 PDF

بررسی تاثیر مقدار جریان رودخانه بر آبگیری زیرسطحی با محیط متخلخل در رودخانه‌های فصلی

رامین منصوری; کاظم اسماعیلی; علی نقی ضیائی; حسین انصاری H.; سعید رضا خداشناس
تعداد مشاهده : 892 صفحه 1200-1214 PDF

مدل سازی اثر طول دامنه بر ویژگی های فرسایش شیاری به کمک تابع گامای ناقص در منطقه احمد آباد مشهد

سیده مطهره حسینی; ابوالفضل مساعدی; کمال الدین ناصری; علی گلکاریان
تعداد مشاهده : 824 صفحه 1215-1225 PDF

خصوصیات پرش هیدرولیکی با پله معکوس تحت زبری‎های مصنوعی

محمد جواد نصر اصفهانی; محمود شفاعی بجستان
تعداد مشاهده : 1333 صفحه 1236-1246 PDF

اثر مقیاس و نوع سامانه‎ی طبقه بندی بر نتایج نقشه برداری خاک به روش ژئوپدولوژی (مطالعه ی موردی: منطقه ی دماوند، استان تهران)

زکیه رشیدی کوچی; عیسی اسفندیارپور بروجنی; علی عباس پور; اردوان کمالی; علی اصغر نادری
تعداد مشاهده : 1044 صفحه 1247-1256 PDF
تعداد مشاهده : 1030 صفحه 1257-1267 PDF

پهنه بندی حوضه دریاچه ارومیه از نظر خشکسالی با روش تجزیه به عامل ها

مرضیه قربانی اقدم; یعقوب دین پژوه; احمد فاخری فرد; صابره دربندی
تعداد مشاهده : 1070 صفحه 1268-1276 PDF
تعداد مشاهده : 979 صفحه 1277-1288 PDF
تعداد مشاهده : 789 صفحه 1289-1298 PDF