پیمایش لیست عناوین

شماره عنوان نویسندگان
جلد 22 شماره 2 سال 1387 مقایسه تأثیر روش‌های تلفیقی و متداول کوددهی بر عملکرد کلزا و وی‍ژگی‌های شیمیایی خاک صباحی صباحی , قلاوند قلاوند , مدرس ثانوی مدرس ثانوی , اصغرزاده اصغرزاده چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 تنوع پلاسمیدهای باکتریهای سینوریزوبیوم (انسیفر) کریمی کریمی , لکزیان لکزیان , خاوازی خاوازی , اصغر زاده اصغر زاده چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 تأثیر هوادهی، خاک و ملاس چغندر قند بر رشد و نموکرم خاکی Eisenia fetida) (در بستر کود گاوی میر بلوك میر بلوك , لكزیان لكزیان , حق نیا حق نیا چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 تأثیر نسبت عمق کار به پهنای تیغه‌های باریک(d/w) بر نیروی کشش، سطح مقطع خاک به‌هم خورده و بازده نرم سازی خاک لغوی لغوی , عزیزی علی‌آبادی عزیزی علی‌آبادی چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 بررسی تغییرات شوری و کاربری اراضی منطقه رودشت در دشت اصفهان با استفاده از اطلاعات ماهواره‌های لندست TM و MSS نادری خوراسگانی نادری خوراسگانی , كریمی كریمی چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 تعیین خطای برآورد عامل فرسایش پذیری USLE در خاک های آهکی شمال‌غربی ایران واعظی واعظی , بهرامی بهرامی , صادقی صادقی , مهدیان مهدیان چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 شبیه‌سازی فرآیند بارش ـ روانآب با شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و مقایسه با مدل HEC-HMS در حوزه معرف کارده جهانگیر جهانگیر , رائینی رائینی , ضیاء احمدی ضیاء احمدی چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 بررسی راندمان کاربرد آب در آبیاری معمولی و یک در میان نواری-قطره‌ای(Tape) و جویچه‌ای و تاثیر آن بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند قائمی قائمی , مهدی حسین آبادی مهدی حسین آبادی , سپاسخواه سپاسخواه چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 تعیین الگوی بهینه کشت در کانال‌های آبیاری با استفاده از مدل IPM شعبانی شعبانی , هنر هنر چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 تعیین عمق شاخص و بهینه آبیاری در ذرت‌های زودرس با هدف احتساب حداکثر سود انصاری انصاری چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 بررسی انتقال برخی عناصر به عمق خاک پس از آبیاری با فاضلاب‌خام و پساب‌ شهری در دو شرایط غرقاب پیوسته و متناوب حسین پور حسین پور , حق نیا حق نیا , علیزاده علیزاده , فتوت فتوت چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 مقایسه روش‌های مختلف تعیین حد بحرانی روی در خاک‌های زیر کشت گندم دیم فیضی اصل فیضی اصل چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 ارائه مدل‌های رگرسیونی چند متغیره برآورد رسوب درحوضه های شمال استان خراسان خداشناس .kh خداشناس , قهرمان قهرمان , داوری داوری , ناظریان ناظریان چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 طراحی و اجرای یک مدل ترمودینامیکی به منظور پیش بینی دمای حداقل ناشی از تجمع هوای سرد در مناطق کوهستانی (مطالعه موردی در ارتفاعات دربند تهران) غضنفری مقدم غضنفری مقدم , موسوی بایگی موسوی بایگی , ثنایی نژاد ثنایی نژاد چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 فراهمی نیتروژن و آهن از خاک غنی شده با پودر خون و تأثیر آن بر رشد گیاه ذرت قربان زاده قربان زاده , حق نیا حق نیا , لکزیان لکزیان , فتوت فتوت چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 بررسی اثرات رژیم آبیاری ، تراکم بوته و روش کشت بر عملکرد گیاه اسفناج پوزش شیرازی پوزش شیرازی , رخشنده رو رخشنده رو چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 تحلیل جریان برروی آبگیر جانبی در آبراهه قوسی با استفاده از مدل فیزیکی پیرستانی پیرستانی , مجدزاده طباطبائی مجدزاده طباطبائی , برخورداری برخورداری چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 مطالعه برخی از پارامترهای هیدرولیکی جریان در مجاری روباز انحناء‌دار صفرپور صفرپور , امیری تکلدانی امیری تکلدانی , ابوالقاسمی ابوالقاسمی , هورفر هورفر چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 مقایسه تغییرات رسوب با جهت دامنه و طول کرت در برآورد فرسایش خاک ناشی از رگبارها صادقی صادقی , بشری سه قلعه بشری سه قلعه , رنگ آور رنگ آور چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 مدل پیش بینی بارکف در رودخانه فصلی اسماعیلی اسماعیلی , شفاعی بجستان شفاعی بجستان , كاشفی پور كاشفی پور چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 تاثیر تغییر کاربری اراضی بر خصوصیات فیزیکی و آبگریزی خاک در مراتع فریدون شهر و جنگلهای لردگان ذوالفقاری ذوالفقاری , حاج‌عباسی حاج‌عباسی چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 مدل سازی رسوب ناشی از رگبارها با استفاده از متغیّرهای باران و روانآب غلامی غلامی , صادقی صادقی , خالدی درویشان خالدی درویشان , تلوری تلوری چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 برنامه کامپیوتری برای محاسبه پارامترهای توابع هندسی جویچه سروش سروش , مصطفی زاده فرد مصطفی زاده فرد چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 تأثیر پساب تصفیه شده بر جذب برخی عناصر توسط چمن در بافت‌های مختلف خاک سروش سروش , موسوی موسوی , رزمجو رزمجو , مصطفی زاده فرد مصطفی زاده فرد چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 تعیین تابع تولید و ضریب حساسیت محصول به آب برای سه رقم پنبه در منطقه گرگان امامی امامی , قهرمان قهرمان , داوری داوری , تمسكی تمسكی چکیده
1 الی 25(از مجموع 1287 مورد) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>