نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله
جلد ۲۲ شماره ۲ سال ۱۳۸۷ مقایسه تأثیر روش‌های تلفیقی و متداول کوددهی بر عملکرد کلزا و وی‍ژگی‌های شیمیایی خاک چکیده   PDF
صباحی صباحی , قلاوند قلاوند , مدرس ثانوی مدرس ثانوی , اصغرزاده اصغرزاده
جلد ۲۳ شماره ۱ سال ۱۳۸۸ امکان تصحیح اثرات شوری بر قرائت بلوک گچی در اندازه گیری رطوبت خاک چکیده   PDF
قهرمان قهرمان , داوری داوری , آستارایی آستارایی , مجیدی مجیدی , تمسكی تمسكی
جلد ۲۳ شماره ۱ سال ۱۳۸۸ شبیه سازی شرایط کیفی مخازن سدها(مطالعه موردی – مخزن سد طرق) چکیده   PDF
خیّامی خیّامی , دانش دانش , خدا شناس خدا شناس , داوری داوری
جلد ۲۲ شماره ۲ سال ۱۳۸۷ تنوع پلاسمیدهای باکتریهای سینوریزوبیوم (انسیفر) چکیده   PDF
کریمی کریمی , لکزیان لکزیان , خاوازی خاوازی , اصغر زاده اصغر زاده
جلد ۲۲ شماره ۲ سال ۱۳۸۷ تأثیر هوادهی، خاک و ملاس چغندر قند بر رشد و نموکرم خاکی Eisenia fetida) (در بستر کود گاوی چکیده   PDF
میر بلوك میر بلوك , لكزیان لكزیان , حق نیا حق نیا
جلد ۲۲ شماره ۲ سال ۱۳۸۷ تأثیر نسبت عمق کار به پهنای تیغه‌های باریک(d/w) بر نیروی کشش، سطح مقطع خاک به‌هم خورده و بازده نرم سازی خاک چکیده   PDF
لغوی لغوی , عزیزی علی‌آبادی عزیزی علی‌آبادی
جلد ۲۲ شماره ۲ سال ۱۳۸۷ بررسی تغییرات شوری و کاربری اراضی منطقه رودشت در دشت اصفهان با استفاده از اطلاعات ماهواره‌های لندست TM و MSS چکیده   PDF
نادری خوراسگانی نادری خوراسگانی , كریمی كریمی
جلد ۲۲ شماره ۲ سال ۱۳۸۷ تعیین خطای برآورد عامل فرسایش پذیری USLE در خاک های آهکی شمال‌غربی ایران چکیده   PDF
واعظی واعظی , بهرامی بهرامی , صادقی صادقی , مهدیان مهدیان
جلد ۲۲ شماره ۲ سال ۱۳۸۷ شبیه‌سازی فرآیند بارش ـ روانآب با شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و مقایسه با مدل HEC-HMS در حوزه معرف کارده چکیده   PDF
جهانگیر جهانگیر , رائینی رائینی , ضیاء احمدی ضیاء احمدی
جلد ۲۲ شماره ۲ سال ۱۳۸۷ بررسی راندمان کاربرد آب در آبیاری معمولی و یک در میان نواری-قطره‌ای(Tape) و جویچه‌ای و تاثیر آن بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند چکیده   PDF
قائمی قائمی , مهدی حسین آبادی مهدی حسین آبادی , سپاسخواه سپاسخواه
جلد ۲۲ شماره ۲ سال ۱۳۸۷ تعیین الگوی بهینه کشت در کانال‌های آبیاری با استفاده از مدل IPM چکیده   PDF
شعبانی شعبانی , هنر هنر
جلد ۲۲ شماره ۲ سال ۱۳۸۷ تعیین عمق شاخص و بهینه آبیاری در ذرت‌های زودرس با هدف احتساب حداکثر سود چکیده   PDF
انصاری انصاری
جلد ۲۲ شماره ۲ سال ۱۳۸۷ بررسی انتقال برخی عناصر به عمق خاک پس از آبیاری با فاضلاب‌خام و پساب‌ شهری در دو شرایط غرقاب پیوسته و متناوب چکیده   PDF
حسین پور حسین پور , حق نیا حق نیا , علیزاده علیزاده , فتوت فتوت
جلد ۲۲ شماره ۲ سال ۱۳۸۷ مقایسه روش‌های مختلف تعیین حد بحرانی روی در خاک‌های زیر کشت گندم دیم چکیده   PDF
فیضی اصل فیضی اصل
جلد ۲۲ شماره ۲ سال ۱۳۸۷ ارائه مدل‌های رگرسیونی چند متغیره برآورد رسوب درحوضه های شمال استان خراسان چکیده   PDF
خداشناس .kh خداشناس , قهرمان قهرمان , داوری داوری , ناظریان ناظریان
جلد ۲۲ شماره ۲ سال ۱۳۸۷ طراحی و اجرای یک مدل ترمودینامیکی به منظور پیش بینی دمای حداقل ناشی از تجمع هوای سرد در مناطق کوهستانی (مطالعه موردی در ارتفاعات دربند تهران) چکیده   PDF
غضنفری مقدم غضنفری مقدم , موسوی بایگی موسوی بایگی , ثنایی نژاد ثنایی نژاد
جلد ۲۲ شماره ۲ سال ۱۳۸۷ فراهمی نیتروژن و آهن از خاک غنی شده با پودر خون و تأثیر آن بر رشد گیاه ذرت چکیده   PDF
قربان زاده قربان زاده , حق نیا حق نیا , لکزیان لکزیان , فتوت فتوت
جلد ۲۲ شماره ۲ سال ۱۳۸۷ بررسی اثرات رژیم آبیاری ، تراکم بوته و روش کشت بر عملکرد گیاه اسفناج چکیده   PDF
پوزش شیرازی پوزش شیرازی , رخشنده رو رخشنده رو
جلد ۲۲ شماره ۲ سال ۱۳۸۷ تحلیل جریان برروی آبگیر جانبی در آبراهه قوسی با استفاده از مدل فیزیکی چکیده   PDF
پیرستانی پیرستانی , مجدزاده طباطبائی مجدزاده طباطبائی , برخورداری برخورداری
جلد ۲۲ شماره ۲ سال ۱۳۸۷ مطالعه برخی از پارامترهای هیدرولیکی جریان در مجاری روباز انحناء‌دار چکیده   PDF
صفرپور صفرپور , امیری تکلدانی امیری تکلدانی , ابوالقاسمی ابوالقاسمی , هورفر هورفر
جلد ۲۲ شماره ۲ سال ۱۳۸۷ مقایسه تغییرات رسوب با جهت دامنه و طول کرت در برآورد فرسایش خاک ناشی از رگبارها چکیده   PDF
صادقی صادقی , بشری سه قلعه بشری سه قلعه , رنگ آور رنگ آور
جلد ۲۲ شماره ۲ سال ۱۳۸۷ مدل پیش بینی بارکف در رودخانه فصلی چکیده   PDF
اسماعیلی اسماعیلی , شفاعی بجستان شفاعی بجستان , كاشفی پور كاشفی پور
جلد ۲۲ شماره ۲ سال ۱۳۸۷ تاثیر تغییر کاربری اراضی بر خصوصیات فیزیکی و آبگریزی خاک در مراتع فریدون شهر و جنگلهای لردگان چکیده   PDF
ذوالفقاری ذوالفقاری , حاج‌عباسی حاج‌عباسی
جلد ۲۲ شماره ۲ سال ۱۳۸۷ مدل سازی رسوب ناشی از رگبارها با استفاده از متغیّرهای باران و روانآب چکیده   PDF
غلامی غلامی , صادقی صادقی , خالدی درویشان خالدی درویشان , تلوری تلوری
جلد ۲۲ شماره ۲ سال ۱۳۸۷ برنامه کامپیوتری برای محاسبه پارامترهای توابع هندسی جویچه چکیده   PDF
سروش سروش , مصطفی زاده فرد مصطفی زاده فرد
1 - 25 (1096) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>