نویسنده = ������������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تأثیر روش‌های تلفیقی و متداول کوددهی بر عملکرد کلزا و وی‍ژگی‌های شیمیایی خاک

دوره 22، شماره 2، مهر و آبان 1387

10.22067/jsw.v0i22.977

احد فعالیان؛ قلاوند قلاوند؛ مدرس ثانوی مدرس ثانوی؛ اصغرزاده اصغرزاده