نویسنده = موسوی موسوی
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر شوری آب در روش آبیاری بارانی بر روی برخی از پارامترهای رشد 3 رقم چمن

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1388

10.22067/jsw.v0i0.2480

احد علیزاده؛ نجفی مود نجفی مود؛ موسوی موسوی؛ علیزاده علیزاده


2. تأثیر پساب تصفیه شده بر جذب برخی عناصر توسط چمن در بافت‌های مختلف خاک

دوره 22، شماره 2، مهر و آبان 1387

10.22067/jsw.v0i22.1024

احد فعالیان؛ موسوی موسوی؛ رزمجو رزمجو؛ مصطفی زاده فرد مصطفی زاده فرد


3. تأثیر سطوح مختلف پادلینگ بر تغییرات رطوبت و چگالی حجمی سه بافت خاک غالب در اراضی شالیزاری استان گیلان

دوره 22، شماره 2، مهر و آبان 1387

10.22067/jsw.v0i22.1037

احد فعالیان؛ موسوی موسوی؛ مصطفی زاده فرد مصطفی زاده فرد؛ همت همت


5. بررسی رابطه دمای هوا و دمای اعماق مختلف خاک و برآورد عمق یخبندان(مطالعه موردی استان خراسان رضوی)

دوره 22، شماره 2، مهر و آبان 1387

10.22067/jsw.v0i22.1044

احد فعالیان؛ علیزاده علیزاده؛ محمدیان محمدیان؛ موسوی موسوی