نویسنده = ������������ ���������� ������ ������������������
تعداد مقالات: 2
2. استحصال آب باران برای آبیاری تکمیلی گندم دیم در منطقه مشهد

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1389

10.22067/jsw.v0i0.3216

جواد طباطبایی یزدی؛ سیدابوالقاسم حقایقی مقدم؛ مسعود قدسی؛ هادی افشار