نویسنده = �������� ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی کارایی سامانه GLDAS در برآورد تابش سطح روزانه در ایران

دوره 34، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 501-513

10.22067/jsw.v34i2.82848

نوشین احمدی باصری؛ علی اکبر سبزی پرور؛ مهرانه خدامرادپور؛ لوکاس آلادوس آربولداس


2. تأثیر پدیدة اِنسو بر نوسانات تبخیر و تعرق مرجع در چند اقلیم‌‌ نمونه سرد کشور

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 131-144

10.22067/jsw.v0i0.22221

علی اکبر سبزی پرور؛ سارا تنیان


3. بررسی تاثیر شاخص‌‌ها و متغیر‌های هواشناسی کشاورزی در عملکرد بهینه گندم (مطالعه موردی: استان همدان)

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 1554-1567

10.22067/jsw.v0i0.19295

علی اکبر سبزی پرور؛ مجتبی ترکمان؛ زهره مریانجی


4. بررسی تغییرپذیری رژیم بارش در ایران

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1390

10.22067/jsw.v0i0.12487

سعید موحدی؛ حسین عساکره؛ علی اکبر سبزی پرور؛ ابوالفضل مسعودیان؛ زهره مریانجی