نویسنده = ���������� �������� ������ ����������
تعداد مقالات: 3
2. ارائه روابطی جهت محاسبه ضرایب جریان غیردارسی در محیط های سنگریزه ای

دوره 24، شماره 5، آذر و دی 1389

10.22067/jsw.v0i0.5277

علی روشنفکر؛ جواد ظهیری؛ سید محمود کاشفی پور


3. مدل سازی شاخص فشردگی خاکهای ریزدانه به کمک شبکه‌ی عصبی مصنوعی ومقایسه با سایر روابط تجربی

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1389

10.22067/jsw.v0i0.3885

مهدی دریائی؛ سید محمود کاشفی پور؛ جواد احدیان؛ رسول قبادیان